Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου –αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης, με αρ. τεμαχίου 101 και ΑΤΑΚ: 01019385540, εμβαδού 10.379τ.μ, στη θέση «ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ» της Κοινότητας Κάτω Λαψίστας

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου –αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης,  με αρ. τεμαχίου 101 και ΑΤΑΚ: 01019385540, εμβαδού 10.379τ.μ, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ»  της Κοινότητας Κάτω Λαψίστας του Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα διακόσια επτά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά [ 207,58 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα] στις  22 του μηνός Mαρτίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και μπορεί να συμμετέχουν σε αυτήν, οι δημότες κάτοικοι της Κοινότητας Κάτω Λαψίστας  του Δήμου Ζίτσας.

Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται: από ώρα 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ..

Ώρα έναρξης των προσφορών η 12:00μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών για το έτος 2021  (απόφαση 189/2020 δημοτικού συμβουλίου)

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτήν  δημότες του Δήμου Ζίτσας, στις 29 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Αν και η επαναληπτική δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί  να συμμετέχει    σ’ αυτή οποιοσδήποτεστις 05 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Ουδείς γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν καταθέσει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, δηλαδή ποσό : είκοσι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά   ( 20,76 €).

Ο συμμετέχων στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει:

- Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου

  Ζίτσας, (για την α’ δημοπρασία) και δημότης του δήμου για την β’ δημοπρασία.

- Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας,

- Φορολογική ενημερότητα και Αντίγραφο Δ.Α.Τ. 

Ο εγγυητής θα πρέπει να καταθέσει:

- Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας,

- Φορολογική ενημερότητα,

- Αντίγραφο Δ.Α.Τ. 

Αναρτήθηκε στις 10 Μάρτιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα