Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Aπόφαση Δ.Σ. Δήμου Ζίτσας περί «Γνωμοδότηση σχετικά με την Τροποποίηση των μηκοτομών Μ18, Μ44, Μ68, Μ69 &Μ70 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. της Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας»

Aπόφαση Δ.Σ. Δήμου Ζίτσας περί «Γνωμοδότηση σχετικά με την Τροποποίηση των μηκοτομών Μ18, Μ44, Μ68, Μ69 &Μ70 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. της Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας»

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 67/2021 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ζίτσας (ΑΔΑ: 9Δ9ΒΩΡΓ-ΑΙΓ), περί «Γνωμοδότηση σχετικά με την Τροποποίηση των μηκοτομών Μ18, Μ44, Μ68, Μ69 &Μ70 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. της Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας», αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση των ως άνω μηκοτομών με την σύνταξη των αντίστοιχων διαγραμμάτων μηκοτομών.

Έχοντας υπόψη το αρθ. 118 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), η παραπάνω απόφαση με τα διαγράμματα που την συνοδεύουν αναρτάται:

  1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Ε. Ελεούσας (Λ. Πασσαρώνος 1, Ελεούσα, Δήμου Ζίτσας)

2.  Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας (www.zitsa.gov.gr)

3.  Στον πίνακα ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Ελεούσας και

4.  Σε εμφανή σημεία κατά μήκος των οδών που αφορούν τις προς τροποποίηση μηκοτομές

Στα πλαίσια τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι και εν γένει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, να υποβάλει τις ενστάσεις του, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Αναρτήθηκε στις 08 Ιούλιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα