Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23-03-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11-03-2022 (ΦΕΚ 1099/11-03-2022 Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 έως την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022  και ώρα 6:00»,  της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, εγκ. 427/77440/13.11.2020, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 23η Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 13.00μ. έως 14.00μ.μ.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 12.00μ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

 

  1. 1.    Εξειδίκευση πιστώσεων
  2. 2.    Ανάθεση σε δικηγόρο ελέγχου δικαιολογητικών κτήσης κυριότητας ιδιοκτησίας εντός δασοκτήματος Κοινότητας Γκριμπόβου
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση σε Δημοτικά κτίρια των Τ.Κ. Γραμμένου και Αετόπετρας,τοιχία αντιστήριξης στις Δ/Τ.Κ. Αναργύρων,Χίνκας και Ελεούσας, αντικατάσταση στέγης στο οστεοφυλάκιο της Τ.Κ. Αγ.Ιωλαννη, αποκατάσταση περίφραξης στα νεκροταφεία Λύγγου και Πολυλόφου και πλακοστρώσεις σε κοινοτικούς χώρους των Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας και Βλαχάτανου
  4. 4.    Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και του Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση μελετών του Δήμου Ζίτσας» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής
  5. 5.    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 74/2022 (ΑΔΑ: 6ΟΩΛΩΡΓ-1ΕΕ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Παράτασης Ισχύος Προσφορών και Παράταση Ισχύος Εγγυητικών Επιστολών του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας», με Συστημικό Αριθμό 180963
  6. 6.    Εγκριση ή  μη πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση ΧΑΝΙ Κοινότητας Ασφάκας Δ.Ζίτσας, εκτάσεως 16.582τ.μ.
  7. 7.    Εγκριση ή  μη πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Γιουργάνιστας Δ.Ζίτσας

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 23 Μάρτιος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα