Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρατείται το κλειστό γυμναστήριο Ελεούσας

Δημοπρατείται το κλειστό γυμναστήριο Ελεούσας

 

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό  επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου – Κερκίδων Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Ελεούσας».

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.558.000,00 € χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζίτσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας www.zitsa.gov.gr.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η   Τρίτη 18/04/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: 24/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 

Αναρτήθηκε στις 30 Μάρτιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα