Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 12-03-18

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018.
 2. 2.    Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του δήμου ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας(Ε΄Τμήμα) κατά την δικάσιμο της 09-05-2018 ,στη συζήτηση της από 17.12.2014 και με αριθ. κατάθεσης Ε4388/2014 αίτησης ακύρωσης του Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης.
 3. 3.    Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του δήμου ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας(Ε΄Τμήμα) κατά την δικάσιμο της 18-04-2018 ,στη συζήτηση της από 19.12.2014 και με αριθ. κατάθεσης Ε4401/2014 αίτησης ακύρωσης του Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης
 4. 4.    Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ,όπου θα συζητηθεί η με αριθ.77/2017 έφεση του κ.Μιχαήλ Μιχόπουλου κατά του Δ.Ζίτσας,καθολικού διαδόχου του τέως Δ.Μολοσσών και κατά της Νο 465/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων-Διάθεση πίστωσης.
 5. 5.    Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ,όπου θα συζητηθεί η με αριθ.64/2014 έφεση του Δ.Ζίτσας,ως καθολικού διαδόχου του τέως Δ.Ευρυμενών κατά του κ.Βασιλειου Κούγκουλη του Σπυρίδωνα και κατά της αριθ. 162/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων-Διάθεση πίστωσης.
 6. 6.    Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του δήμου ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας (Ε΄Τμήμα) κατά την δικάσιμο που θα συζητηθεί η από 12/05/2008 αίτηση του τέως Δ.Πασσαρώνος,νυν Δ.Ζίτσας,που επιδιώκει την ακύρωσης των αποφάσεων 4613/698 (30-01-2008) Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου και 2/2008 Ειδικής Επιτροπής άρθρου 152 Ν.3463/2006 Περιφέρειας Ηπείρου-Διάθεση πίστωσης.
 7. 7.    Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ,κατά της αριθ.457/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων(Τμήμα 2ο Μονομελές), που αφορά την με αριθ.ΠΡΑ107/27.11.2007 αγωγή του κ.Χριστόφορου Μπίρμπα κατά του Δ.Ζίτσας,ως καθολικού διαδόχου του Δ.Πασσαρώνος-Διάθεση πίστωσης
 8. 8.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό  εκτέλεσης του έργου: Εσωτερική οδοποϊία Δ.Κ. Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας.
 9. 9.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή χώρων υγιεινής στην Τ.Κ. Πολυλόφου-Διάθεση πίστωσης ποσού 17.000,00€ (Κ.Α. 30.7336.715)
 10. 10.  Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης δικαιολογητικών-ανάδειξης προσωρινού αναδόχου  που αφορά την «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης - υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής σε κτίρια - υδρόμετρα Δήμου Ζίτσας»
 11. 11.  Αποδοχή  ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου ,που αφορά διερεύνηση των συνεπειών της μεταγραφής της πράξης εφαρμογής Δ.Ε. Ελεούσας Δ.Ζίτσας ως προς την απόδοση τμημάτων και την τύχη των επικείμενων και νέων οικοπέδων που δημιουργούνται από αυτή ,σε συνδυασμό με ρυμοτομούμενα τμήματα του οικισμού-Προϋποθέσεις διανοίξεως οδών στις περιπτώσεις αυτές από ΟΤΑ
 12. 12.  Εγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών της Επιτροπής διαγωνισμού, που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση Γηπέδων Δ.Ζίτσας»
 13. 13.  Αποδοχή  ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, σχετικά με αγωγή κ.Κίτσιου Ανδρονίκης.
Αναρτήθηκε στις 08 Μάρτιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα