Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29-03-18 (έκτακτη)

Ο Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεως πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018.
 2. 2.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με εξέταση φακέλου δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Ελεούσας Δ.Ζίτσας ,που μισθώνει η εταιρεία Μπούνας Θωμάς & ΣΙΑ ΟΕ
 3. 3.    Έγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: Ασφαλτοστρώσεις οδών στην Δ.Κ. Ελεούσας
 4. 4.    Έγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: Τοιχία αντιστήριξης σε δρόμους της Τ.Κ. Λευκοθέας του Δήμου Ζίτσας
 5. 5.    Έγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Νεοχωρίου
 6. 6.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στις 25 Απριλίου 2018 όπου θα συζητηθεί η από 08.03.2018 έφεση που άσκησε η Ζούμπα Θεοδώρα κατά του Δ.Ζίτσας, της Περιφέρειας Ηπείρου και κατά της αοποφ.82/28.02.2017 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων(Μονομελές)-Διάθεση πίστωσης
 7. 7.    Εγκριση ή μη απόφασης Δημάρχου αριθ. 228/2018 για Απευθείας ανάθεση διενέργειας υπηρεσίας «Άρση καταπτώσεων και διάστρωση υπαρχόντων υλικών στην Τ.Κ. Ραδοβιζίου της Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης.
 8. 8.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας που αφορά την Προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δ.Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα, προϋπολογισμού 54.042,13€με ΦΠΑ-Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού-Διάθεση πίστωσης
 9. 9.    Έγκριση δαπάνης για πληρωμή απλήρωτων λογαριασμών κοινοχρήστων μισθωτή κ.Γρηγορίου Παππά (Κληροδότημα Φωκίωνος Ράδου)
 10. 10.  Αποδοχή  ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την εξέταση της αριθ.16889/2017 αίτησης του κ.Δημητρίου Παππά, παραχώρησης στο Δ.Ζίτσας έκτασης 500τ.μ., για επέκταση του νεκροταφείου, στην Τ.Κ. Γαβρισιών Δ.Ε. Εκάλης Δ.Ζίτσας.
 11. 11.  Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση –Διαμόρφωση Δημοτικού κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ. Καρίτσας Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 96.100,00 (Κ.Α.64.7331.700)
 12. 12.  Aποδοχή η μη γνωμοδότησης που αφορά την αριθ.40959/16-03-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας με θέμα Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου ονομαστικής ισχύος 2MW στο Ο.Τ. 2Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων. «Φορέας της δραστηριότητας: «BIOENERGY PLANTS Μ.Ι.Κ.Ε.»- Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά αυτής –Διάθεση πίστωσης
 13. 13.  Aποδοχή η μη γνωμοδότησης που αφορά την αριθ.40960/16-03-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας με θέμα Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου ονομαστικής ισχύος 2MW στο Ο.Τ. 16Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων. «Φορέας της δραστηριότητας: «BIOMETHANE M.I.K.E» - Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά αυτής –Διάθεση πίστωσης
 14. 14.  Aποδοχή η μη γνωμοδότησης που αφορά την αριθ.40962/16-03-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας με θέμα Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου ονομαστικής ισχύος 2MW στο Ο.Τ. 6Α της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων. «Φορέας της δραστηριότητας: «KIEFER TEK ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  - Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά αυτής –Διάθεση πίστωσης
 15. 15.  Aποδοχή η μη γνωμοδότησης που αφορά την αριθ.40941/16-03-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας με θέμα Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου ονομαστικής ισχύος 2MW στο Ο.Τ. 16Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων.«Φορέας της δραστηριότητας : «BIOKOMPOST ENERGY Μ.Ι.Κ.Ε.» - Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά αυτής –Διάθεση πίστωσης.
 16. 16.  Aποδοχή η μη γνωμοδότησης που αφορά την αριθ.40947/16-03-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας με θέμα Έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου ονομαστικής ισχύος 2MW στο Ο.Τ. 6Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων. «Φορέας της δραστηριότητας : «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε.»  - Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά αυτής –Διάθεση πίστωσης

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος σε τακτική συνεδρίασης.

Αναρτήθηκε στις 29 Μάρτιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα