Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 04-04-18 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 04 Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεως πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018.
  2. 2.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ,κατά της αριθ.457/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων(Τμήμα 2ο Μονομελές), που αφορά την με αριθ.ΠΡΑ107/27.11.2007 αγωγή του κ.Χριστόφορου Μπίρμπα κατά του Δ.Ζίτσας,ως καθολικού διαδόχου του Δ.Πασσαρώνος
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό  εκτέλεσης του έργου: Εργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες στις ΔΕ Μολοσσών και Ευρυμενών.
  4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας Συντήρηση γηπέδων Δήμου Ζίτσας
  5. 5.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Επίβλεψη και παρακολούθηση πόσιμου ύδατος-Ελεγχος χλωρίωσης και ανάλυσης αποβλήτων για το περιβάλλον-Χλωρίωση δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης-Προμήθεια χλωρίου και λοιπά χημικά για ανάγκες ΤΔ Δήμου Ζίτσας.
  6. 6.    Τροποποίηση της αριθ.50/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Κοινωνικές και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού-Διάθεση πίστωσης ποσού 35.000,00€ (K.A.00.6737.002)
  7. 7.    Τροποποίηση της αριθ.71/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και επανακαθορισμός όρων  δημοπρασίας  εκτέλεσης  του έργου: Κατασκευή χώρων υγιεινής στην Τ.Κ. Πολυλόφου δήμου  Ζίτσας-Διάθεση  πίστωσης ποσού 17.000,00 (Κ.Α. 30.7336.715)
  8. 8.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων στις 24 Απριλίου 2018 όπου θα συζητηθεί η αγωγή  που άσκησε ο κ.Κων/νος Τσατσάνης του Δημητρίου 1.κατά του Δ.Ζίτσας,ως καθολικού διαδόχου του Δ.Μολοσσών 2. κατά της Αδελφότητας Εκκλησοχωριτών Ηπείρου ,ο Αγιος Αθανάσιος και 3.κατά του Ελληνικού Δημοσίου -Διάθεση πίστωσης.
  9. 9.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: Ανάπλαση οικισμού Ελεούσας από Ο.Τ. 142 έως Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας
  10. 10.  Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής –Τεχνικής προσφοράς, που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας Οικοδομικών υλικών (οικοδομικά υλικά- τσιμεντοσωλήνες -πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα –αδρανή υλικά-σκυρόδεμα-ψυχρό ασφαλτόμιγμα-θερμό ασφαλτόμιγμα)

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 04 Απρίλιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα