Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 10-03-20 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα, στις 10 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. 1. Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Ε΄Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας,όπου θα συζητηθεί η από 14-04-2010 αίτηση του κ.Κων/νου Αλεξίου ,που επιδιώκει την ακύρωση της απόφασης 1283/10 του Δ. Μολοσσών Ν.Ιωαννίνων
 2. 2. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 65/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δ.Ζίτσας που αφορά την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας(Ε΄Τμήμα) κατά την δικάσιμο,στη συζήτηση της από 19.12.2014 και με αριθ. κατάθεσης Ε4401/2014 αίτησης ακύρωσης του Δ.Ζίτσας
 3. 3. Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων στην αγωγή αυτού κατά των Μιλτιάδη Σούλη και Αχιλλέα Κωσταγιάννη ,για οφειλόμενα μισθώματα από την εκ μέρους τους μίσθωση κοινοτικής έκτασης 60,986στρεμ. στη θέση ΚΟΡΙΤΕΣ της Τ.Κ. Κληματιάς Δ.Ε. Ευρυμενών Δ.Ζίτσας από την έναρξη αυτής ,μέχρι 31-12-2010.
 4. 4. Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και υπαγωγή σε καθεστώς ευεργετικών διατάξεων.
 5. 5. Αποδοχή ή μη γνωμοδοτήσεων-Ελέγχου τίτλων, σχετικά με την αριθ.πρωτ. 22048/2019 αίτηση του Κων/νου Αλεξίου, κατοίκου κοινότητας Γιουργάνιστας Δ.Ζίτσας
 6. 6. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την Προμήθεια ειδών υγιεινής –καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δ.Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του
 7. 7. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που αφορά την ένσταση του οικονομικού φορέα «Δημήτριος Κάκαβος του Ιωάννη» κατά της υπ.αριθ. 359/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Ζίτσας,σχετικά με την Προμήθεια ειδών υγιεινής –καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δ.Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του
 8. 8. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της  Ομάδας Δ (Σκυρόδεμα) του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του Δ.Ζίτσας ,για προμήθεια Υλικών συντήρησης δημοτικών εγκαταστάσεων & οδών Δήμου Ζίτσας
 9. 9. Aπευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών,Ζίτσας,Μολοσσών-Εκάλης και ΒΙΠΕ Ιωαννίνων του  Δήμου Ζίτσας», λόγω κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης
 10. 10. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Μολοσσών και Ευρυμενών», αναδόχου Ράπτης Χρήστος
 11. 11. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης σε δρόμους της Τ.Κ. Λευκοθέας του ΔΖίτσας», αναδόχου Γκούτσης Αχιλλέας
 12. 12. Αποδοχή ή μη δωρεάς αγροτεμαχίων από Οικονόμου Νίκη του Δημητρίου στο Δ.Ζίτσας

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση

Αναρτήθηκε στις 09 Μάρτιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα