Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28-04-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς την 28-04-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την Υπηρεσία με τίτλο :«Συντήρηση γηπέδων Δήμου Ζίτσας»
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο: «Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου»
  3. 3.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, περί της αξίας της οφειλόμενης αποζημίωσης προσκύρωσης και λόγω ρυμοτομίας, γα καθορισμό τιμής μονάδας λόγω προσκύρωσης και λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ. Γ59 του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Ελεούσας Δ. Ζίτσας, μετά την υπ’ αριθμ. 802/21-01-2020 αίτηση της Αγγελικής συζ. Ηλία Γεωργίου»
  4. 4.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου,κατόπιν ελέγχου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του με αριθμό ΜΕ 79159 εκσκαφέα - φορτωτή, μηχανήματος ιδιοκτησίας του Δήμου Ζίτσας με την Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. σχετικά με την κάλυψη ατυχήματος στην τ.κ. Ζαλλόγου του Δήμου Ζίτσας, στις 18-11-2019’’
  5. 5.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου,περί μερικής ανάκλησης παραχώρησης εδαφικών τμημάτων του υπ`αριθμ. 76 τεμαχίου διανομής αγροτεμαχίων τ.κ. Δοβλάς του Δήμου Ζίτσας έτους 1960, καθώς και εν γένει αντιμετώπισης παρόμοιων θεμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύνταγμα της Ελλάδος και την κείμενη Νομοθεσία’’

 

 Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη έως την καθοριζόμενη ώρα της συνεδρίασης, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση.

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας ήτοι: στο email της κ. Σταύρου Αγγελικής (lstaurou@zitsa.gov.gr) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Ζίτσας zitsa@zitsa.gov.gr.
 Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τον Πρόεδρο του οργάνου με γραπτό μήνυμα sms τηλ. 6936744439 ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2651062330.

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Αναρτήθηκε στις 24 Απρίλιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα