Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 19-05-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 19ηΜαϊου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί

 

 1. 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο: Διαμόρφωση Κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ασφάκας ,προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ (Κ.Α. 64.7322.901)
 2. 2. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο: Ανάπλαση Κ.Χ. εισόδουΤ.Κ. Πετσαλίου, προϋπολογισμού 141.000,00€ (Κ.Α. 64.7326.904)
 3. 3. Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο: Αποκατάσταση ζημιών δρόμων στις Τ.Κ. Κληματιάς και Ανω Λαψίστας
 4. 4. Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού ,ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικής προσφοράς, που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Εφαρμογές Εξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας»
 5. 5. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 61 Ν. 3979/2011 για τη σύναψη και ανάθεση με δημόσια σύμβαση, κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) της εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών συντήρησης αστικού πρασίνου και χώρων πρασίνου, για τα έτη 2020-2023
 6. 6. Έγκριση Μελέτης: «Αποκαταστάσεις οδοποιίας στις Τ.Κ. Λιγοψάς, Μεταμόρφωσης, Ζωοδόχου, Αγ. Ιωάννη, Άνω Λαψίστας και επισκευές στο χώρο του νεκροταφείου - παλαιού Δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Μεγ. Γαρδικίου» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου
 7. 7. Έγκριση Μελέτης: «Αποκαταστάσεις σε δρόμους των Τ.Κ. Κουρέντων,  Γιουργάνιστας, Ασφάκας, Αγ. Ιωάννη, Γραμμένου και στην Δ.Κ. Ελεούσας» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου
 8. 8. Έγκριση Μελέτης: «Ασφαλτόστρωση οδών στις Δ./Τ.Κ. Ελεούσας – Ζωοδόχου – Ραϊκου – Αμπελάκια Βουνοπλαγιάς και αποκαταστάσεις σε κτίρια των Τ.Κ. Πετραλώνων – Λοφίσκου - Βουτσαρά» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου
 9. 9. Χορήγηση ή μη 3ης παράτασης του έργου: Ανάπλαση οικισμού Ελεούσας από  Ο.Τ. 142 έως Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας , αναδόχου εταιρείας Σαρακατσάνος Α.Τ.Ε.Ε.
 10. 10. Εγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Εργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Ζίτσας, αναδόχου Ράπτη Χρήστου ΕΔΕ
 11. 11. Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και υπαγωγή σε καθεστώς ευεργετικών διατάξεων.
 12. 12. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020

 

Αναρτήθηκε στις 15 Μάιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα