Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23-06-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 23η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. 1. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης ,κατόπιν της αριθ. 49/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου  Ιωαννίνων, σχετικά με την από 22.12.2017 αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία Υιοί Βασιλείου Τζιμογιάννη Ο.Ε. κατά του Δήμου Ζίτσας
 2. 2. Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων ,κατά την εξέταση ως μάρτυρα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ.Σφήκα Νικολάου στην ποινική δίκη κατά Ζέρβα Αντωνίας του Δημητρίου
 3. 3. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης επί αιτήσεων ιδιωτών που προβάλλουν έναντι του δήμου δικαιώματα επι ακινήτων που περιλαμβάνονται εντός της έκτασης των 5.000στρεμ. που αναγνωρίστηκαν ως ιδιοκτησία της τέως Κοινότητας Κληματιάς και του τέως Δήμου Ευρυμενών, των οποίων καθολικός διάδοχος είναι ο Δ.Ζίτσας
 4. 4. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης ,σχετικά με κατάθεση αίτησης περί ερμηνείας διαθήκης Παύλου Μακόπουλου.
 5. 5. Λήψη απόφασης για αποδοχή κληρονομιάς Παύλου Μακόπουλου και ορισμό δικηγόρου και συμβολαιογράφου για σύνταξη πράξης αποδοχής
 6. 6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας που αφορά την «Παροχή Υπηρεσιών και Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για τις ανάγκες του έργου «WINCOME» στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο :  «WINCOME» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ¨Greece-Albania 2014-2020¨ ποσού 68.600,00€ με ΦΠΑ
 7. 7. Εγκριση ή μη πρακτικών αποσφράγισης οικονομικών προσφορών  που αφορά την Προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικών εγκαταστάσεων και οδών Δ.Ζίτσας ,για τα τμήματα Α-Β-Δ-Ε-Ζ-Η (οικοδομικά υλικά –τσιμεντοσωλήνες, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα για ΔΕ Πασσαρώνος, σκυρόδεμα, ψυχρό ασφαλτόμιγμα, θερμό ασφαλτόμιγμα)
 8. 8. Εγκριση ή μη πρακτικών αποσφράγισης οικονομικών προσφορών  του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο « Εφαρμογές Εξυπνης πόλης Δήμου Ζίτσας»
 9. 9. Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Δ.Κ. Ελεούσας Δ.Ζίτσας
 10. 10. Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανω Λαψίστας Δ.Ζίτσας
 11. 11. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης των συστάδων 4α και 4γ του Δημοτικού Δάσους Βασιλόπουλου Δήμου Ζίτσας
 12. 12. Απόφαση κατακύρωσης –Σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Διευθέτηση Όμβριων Δ.Κ. Ελεούσας Δ.Ζίτσας»
 13. 13. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη δασικού δρόμου (Γ΄κατηγορίας) στη θέση ΒΟΥΝΟ της Τ.Κ. Γιουργάνιστας της Δ.Ε. Μολοσσών»Δ.Ζίτσας ,αναδόχου Χρήστου Κ.Μήτσιου ΕΔΕ
 14. 14. Εγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, του έργου  Αποχέτευση Όμβριων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου
 15. 15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δ.Ζίτσας ,αναδόχου ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ
 16. 16. Λήψη απόφασης για μείωση των τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην εταιρεία «ΖΑΡΚΑΔΑΣ Π.-ΠΟΤΣΗΣ Σ. Ο.Ε.»
 17. 17. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020
 18. 18. Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού covid 19  

 

Αναρτήθηκε στις 19 Ιούνιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα