Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 07-09-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 7η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν :

 

 1. 1. Αποδοχή της Απόφασης Προέγκρισης Διακήρυξης -Καθορισμός των Όρων Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη», με Κωδικό ΟΠΣ 5053791 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», Προϋπολογισμού 2.078.225,81€ (Κ.Α. 63-7341.037) και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
 2. 2. Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Λιθίνου», το οποίο εκτέλεσε o  Ε.Δ.Ε. κ Παππάς Ευγένιος.
 1. 3. Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Νεοχωρίου, αναδόχου Μαίανδρος Τεχνική και Εμπορική Α.Ε.
 2. 4. Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, αναδόχου εταιρείας R-V-R Κατασκευαστική ΕΠΕ Τεχνική Εταιρεία
 3. 5. Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Δημαρχείου & Περιβάλλοντος χώρου του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου Κ/ξίας Γενική Κατασκεαστική ΑΤΕΒΕ-Ιωάννης Κοσμίδης
 4. 6. Έγκριση  ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου: Αγροτική Οδοποιία Αμπελουργικής Ζώνης Τ.Κ. Ζίτσας, αναδόχου: Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.
 5. 7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου» αναδόχου εταιρείας “ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.”
 6. 8. Έγκριση Επικαιροποιημένης Μελέτης: «Αντικατάστασης – Εκσυγχρονισμού Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας
 7. 9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Ζίτσας», αναδόχου Παππά Ευγένιου Ε.Δ.Ε., δαπάνη έργου: 188.609,58€ με Φ.Π.Α.
 8. 10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ. Ελεούσας», αναδόχου Παππά Ευγένιου Ε.Δ.Ε., δαπάνη έργου: 21.900,13€ με Φ.Π.Α.
 9. 11. Χορήγηση ή μη παράτασης χρόνου υποβολής δικ/κών κατακύρωσης, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ ΟΕ ,προσωρινού αναδόχου του έργου: Καθαίρεση στέγης και Προσθήκη Ορόφου στο Δημαρχιακό Κατάστημα της Δ.Κ. Ελεούσας.
 10. 12. Εγκριση ή μη της αριθ. 53/2020 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζίτσας με θέμα: Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης οικ.έτους 2020 και αίτημα αύξησης της χρηματοδότησης
 11. 13. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ,κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση ,λόγω άγονου διαγωνισμού, αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής-οικονομικής προσφοράς του Συνοπτικού διαγωνισμό που αφορά την Προμήθεια και Τοποθέτηση Προκατασκευασμένου Εκθετηρίου Κρασιού και Αγροτικών Προϊόντων με Σύνοδο Εξοπλισμό, στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο WINCOME (Πακέτο εργασίας 5/Πααρδοτέο 5.1.1) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece –Albania 2014-2020” προϋπολογισμού δαπάνης 55.017,56€ με ΦΠΑ
 12. 14. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης Δημοτικής  έκτασης 7.150 τ.μ. στη θέση ΒΙΓΛΑ , Κοινότητας Κάτω Λαψίστας Δ.Ζίτσας
 13. 15. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου για άσκηση ή μη  ενδίκων μέσων , κατόπιν της αριθ. απόφ Α375/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, η οποία εχει εκδοθεί επι της με χρονολογία κατάθεσης 19.11.2015 αγωγής του κ.Ζώη Γκαρανάτση του Θεόφιλου κατά του Δ.Ζίτσας ,του Κων/νου Βαρέση,του Ελληνικού Δημοσίου και της Περιφέρειας Ηπείρου
 14. 16. Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού covid 19  
Αναρτήθηκε στις 03 Σεπτέμβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα