Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 16-09-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 16η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν :

 

  1. 1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020
  1. 2. Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου:  Καθαίρεση Στέγης και Προσθήκη Ορόφου στο Δημαρχιακό Κατάστημα της Δ.Κ. Ελεούσας
  2. 3. Εγκριση παράτασης ή μη Προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Πρωτόπαππας Δ.Ζίτσας, αναδόχου Ντάφλη Γεώργιου –ΕΔΕ
  3. 4. Εγκριση μελέτης που αφορά την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Κ. Ζαλόγγου»
  4. 5. Παράταση ή μη χρόνιου σύμβασης που αφορά την Προμήθεια αστικού Εξοπλισμού και Οργάνων Παιδικών Χαρών σε Κ.Χ. Δ.Ζίτσας
  5. 6. Εγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου οψιγενών μεταβολών του υποέργου «Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας» της Πράξης «Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας» (κωδικός ΟΠΣ 5035523) ,αναδόχου“DOTSOFT-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε”
  6. 7. Εγκριση ή μη πρακτικού Ι & ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας : «Παροχή Υπηρεσιών και Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για τις Ανάγκες του Έργου WINCOME» στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: “WINCOME” του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “ Greece – Albania 2014-2020” 
  7. 8. Λήψη απόφασης για μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της κας.Χύτη Γεωργίας του Ιωάννη, στην Κοινότητα Ελεούσας.
Αναρτήθηκε στις 11 Σεπτέμβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα