Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 06-10-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 6η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν :

 

  1. 1.             Αποδοχή της Απόφασης Προέγκρισης Διακήρυξης, Καθορισμός των Όρων Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5056291 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», Προϋπολογισμού 4.875.000,00€ (Κ.Α. 63-7341.037) και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
  2. Έγκριση ή μη  Μελέτης: «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας του Πράσινου Σημείου του Δήμου Ζίτσας»
  3. Έγκριση ή μη Μελέτης: «Προμήθειας Εξοπλισμού για την Κατασκευή του Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας»
  4. 4.             Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: Αγροτική Οδοποιϊα Δ.Ε. Εκάλης, αναδόχου Ντάφλη Γεώργιου
  5. 5.             Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Διευθέτηση Ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Ελεούσας», αναδόχου Ευγένιου Παππά
  6. 6.             Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και υπαγωγή σε καθεστώς ευεργετικών διατάξεων.
  7. 7.             Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικ/κών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας : «Παροχή Υπηρεσιών και Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για τις Ανάγκες του Έργου WINCOME» στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: “WINCOME” του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “ Greece – Albania 2014-2020” 
Αναρτήθηκε στις 02 Οκτώβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα