Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 16η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλεί σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 16η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν :

 

  1. 1.            Εγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Αγ.Ιωάννη», προϋπολογισμού 2.078.225,81€ (χωρίς ΦΠΑ)
  2. 2.            Εγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Λιγοψάς» του Δήμου Ζίτσας προϋπολογισμού 219.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)   
  3. 3.            Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη περιοχής υδρομαστεύσεων στην Τ.Κ. Δεσποτικού του Δ.Ζίτσας»
  4. 4.            Εγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης της Μελέτης: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ζίτσας»
  5. 5.            Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου», αναδόχου κ.Ράπτη Χρήστου
  6. 6.            Εγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού αποσφράγισης δικ/κών συμμετοχής –τεχνικής προσφοράς που αφορά το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Ανάπτυξης του έργου “AGRIFARM”» στο πλαίσιο «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives» το οποίο εντάσσεται στο Interreg V- A Greece-Italy Programme 2014 – 2020, με εκτιμώμενη αξία 96.050,00 € με ΦΠΑ
  7. 7.            Εγκριση ή μη πρακτικών άγονων δημοπρασιών Εκμίσθωσης δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως  συνολικού λήμματος 2.525κ.μ. ξυλείας απο τις συστάδες 4α και 4γ του δημοτικού δάσους Βασιλόπουλου Δ.Ζίτσας
  8. 8.            Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - Καθορισμός των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών – Αντιψυκτικών του Δήμου  Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του» ετών 2021-2022 ,με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους έως και 2023 - Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών
  9. 9.            Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν της αριθ. 14467/01-10-2020 αίτησης του κ.Πιπεράγκα Σπυρίδωνα.

 

            

 

Αναρτήθηκε στις 12 Οκτώβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα