Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27-10-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 27η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν :

 

  1. 1.             Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020
  2. 2.             Συζήτηση και λήψη Απόφασης για την χορήγηση παράτασης της  διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών και Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για τις Ανάγκες του Έργου CULTURAL LANDS», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης : «Greece and Albania joint Initiatives for Cultural Preservation through Innovative Actions» και με ακρωνύμιο «CULTURAL LANDS» (MIS 5030824)
  3. 3.             Συζήτηση και λήψη Απόφασης για την χορήγηση παράτασης της  διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών και Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για τις Ανάγκες του Έργου WINCOME», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης : «Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favoured Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector» και με ακρωνύμιο «WINCOME» (MIS 5030825)
  4. 4.             Ανάκληση της αριθ. 318/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Ζίτσας και Επανακαθορισμός Όρων Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στις Δ/Τ.Κ. Ελεούσας, Ζωοδόχου, Ραϊκου, Αμπελάκια Βουνοπλαγιάς και αποκαταστάσεις σε κτίρια των Τ.Κ. Πετραλώνων, Λοφίσκο, Βουτσαρά» προϋπολογισμού 127.000,00€ - Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας
  5. 5.             Εγκριση ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου για κατάργηση κράτησης του άρθρου 7 παρ.1 περ.β΄του αν.2326/40 υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, αν συνεπάγεται την κράτηση και τις αντίστοιχες κρατήσεις ΕΜΠ με νεώτερη νομοθετική ρύθμιση.
  6. 6.             Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για εξαγορά δρόμου κυρωμένης διανομής που έχει απολέσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.8γ του Ν.4061/2012, στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη Δ.Ζίτσας.
  7. 7.             Διαγραφή τελών ύδρευσης και δικαιωμάτων βοσκής από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Ζίτσας.

 

Αναρτήθηκε στις 23 Οκτώβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα