Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 10-11-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 10η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1. Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων 2020 για καταχώρηση στη βάση δεδομένων της ΕΕΤΑΑ, για λήψη σύμφωνης γνώμης  από το Παρατηρητήριο
  2. 2. Υποβολή Πρότασης Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξης με τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στην Πρόσκληση με τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Ά κύκλος)» για τον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με Θεματικό Στόχο 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»
  3. 3. Έγκριση Μελέτης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Οικιακής Κομποστοποίησης Δήμου Ζίτσας»
  4. 4. Έγκριση Μελέτης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας»
  5. 5. Έγκριση Μελέτης: «Δράσεις Ευαισθητοποίησης για το Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας»
  6. 6. Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, του έργου: Ανάπλαση Κ.Χ. Εισόδου Τ.Κ. Πετσαλίου, προϋπολογισμού 141.000,00€(με ΦΠΑ)
Αναρτήθηκε στις 06 Νοέμβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα