Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς την 23η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της έκδοσης της Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320/12.03.2021(ΦΕΚ Β ́ 996/13-03-2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00», της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ.4600/16.03.2021 (35η εγκύκλιος)που αφορά  “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και των εγκυκλίων του  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, εγκ.427/77440/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς την 23η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 9.00μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 1. 1.    Ανάκληση της αριθ. 541/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας και εκ νέου Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Ζίτσας, ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, σχετικά με το περιεχόμενου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η, α/α 5): «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400,00 ΚWe, με καύση βιορευστών στη θέση ΠOΛΤΣΕΣ-ΜΑΝΤΡΑ ΚΛΑΡΙ» για Αγροτεμάχια 1299 & 1304 διανομής 1935,  και Αγροτεμάχιο 1316 διανομής 1935, Τ.Κ. ΛΥΓΓΟΥ, Δ.Ε.ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ, Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», του οποίου φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»
 2. 2.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου , αντιμετώπισης  της αγωγής που ασκήθηκε κατά του Δ.Ζίτσας από την εταιρεία με την επωνυμία Ι.ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ-Ζ.ΣΙΩΠΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ο.Ε. και άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατόπιν του αριθ. πρωτ.4047/19-03-2021 εγγράφου-Δήλωσης της ανωτέρω εταιρείας
 3. 3.    Λήψη Απόφασης Έγκρισης Αποδοχής Όρων Συμμετοχής και Υποβολή Πρότασης Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξης με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικών Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων και Σχολικών Μονάδων Δήμου Ζίτσας» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», μετά την Πρόσκληση ΑΤ 10 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ
 4. Εγκριση ή μη 2ης Παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε..»
 5. Εγκριση ή μη 2ΗΣ παράτασης έργου: «Ύδρευση Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας» αναδόχου εταιρείας  Σαρακατσάνος Α.Τ.Ε.Ε.
 6. 6.    Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού Τ.Κ. Αγ.Ιωάννη», αναδόχου Ζώτου Ναπολέων,ΕΔΕ
 7. 7.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συνδέσεις και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου της Τ.Κ. Γαρδικίου», αναδόχου Σ.& Γ. Αλεξίου Ο.Ε.
 8. 8.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Ζωοδόχου και Τ.Κ. Πετραλώνων του δήμου Ζίτσας», αναδόχου Βλάχου Λάζαρου-ΕΔΕ

 1. 9.    Εγκριση ή μη αναγκαιότητας ηλεκτροδότησης αντλιοστασίου ύδρευσης στην Κοινότητα Γρανίτσας Δ.Ζίτσας
 2. 10.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων αυτών
 3. 11.  Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος  Προπληρωμής για τις ανάγκες του Δήμου
 4. 12.  Εγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση ΖΑΛΑΝΔΡΑ κοινότητας Ελεούσας Δ.Ζίτσας, εμβαδού 16.318τ.μ.

 

Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης της Επιτροπής, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση.

Η ψήφος του κάθε μέλους  θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας ήτοι: στο email της κ. Σταύρου Αγγελικής (lstaurou@zitsa.gov.gr)
 Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του Επιτροπής, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης.

 Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
 Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους με sms τον Πρόεδρο του οργάνου τηλ.6936744439.
Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα