Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 22-06-21

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10-06-2021 (ΦΕΚ 2476/10-06-2021 τεύχος Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021  και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00»,  της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14.06.2021 (48η εγκύκλιος)που αφορά  “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και των εγκυκλίων του  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, εγκ.427/77440/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 22η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 9.00π.μ. έως 11.00π.μ.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 8.00π.μ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

 

  1. 1.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021
  2. 2.    Έγκριση αμοιβής - δαπανών και ανάθεση σε νομικό και δικαστικό επιμελητή επίδοσης της  με αριθμό 6/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου Αττικής(Κληροδότημα Κων/νου Γεωργόπουλου)
  3. 3.    Εγκριση ή μη ανάθεσης των υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους στις Κοινότητες Ελεούσας και Βουνοπλαγιάς Δ. Ζίτσας και για εργασίες κοπής χόρτων- βλάστησης (βάτων)-κλάδεμα δέντρων για πυροπροστασία στα Δ.Δ. του Δήμου
  4. 4.    Εγκριση ή μη αναγκαιότητας ηλεκτροδότησης κτιρίου στέγασης υπηρεσιών του Δήμου στην Κοινότητα Ελεούσας Δ.Ζίτσας-Εξειδίκευση πίστωσης
  5. 5.    Εξειδίκευση πιστώσεων  για διοργάνωση καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου.
  6. 6.    Ανάθεση σε δικηγόρο εξέτασης φακέλου που αφορά την τιολογιακή πολιτική του Αναγκαστικού Συνδέσμου διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ.Ζίτσας

Εγκριση ή μη πρακτικού Ι αποσφράγισης –ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια/υπηρεσία «Υλικών Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων & Οδών Δήμου Ζίτσας» (οικοδομικά υλικά –τσιμεντοσωλήνες, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα, αδρανή υλικά, σκυρόδεμα, ψυχρό ασφαλτόμιγμα, θερμό ασφαλτόμιγμα), όσον αφορά την ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια Οικοδομικών υλικών ,ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια Σκυροδέματος και ΟΜΑΔΑ Γ: Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Αναρτήθηκε στις 18 Ιούνιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα