Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 22 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλεί σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/04-11-2021 (ΦΕΚ 5138/05-11-2021 Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα απο Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021  και ώρα 6:00 έως την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00»,  της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/08.11.2021 (66η εγκύκλιος), που αφορά  “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και των εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, εγκ. 427/77440/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 22 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 9.00π.μ. έως 11.00π.μ.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 8.00π.μ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

 

 

 1. 1.    Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών ύδρευσης - αποχέτευσης από 01-01-2022.
 2. 2.    Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού από 01-01-2022.
 3. 3.    Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από 01-01-2022
 4. 4.    Εισήγηση για Καθορισμό συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από 01/01/2022
 5. 5.    Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων 2022 για καταχώρηση στη βάση δεδομένων της ΕΕΤΑΑ, για λήψη σύμφωνης γνώμης  από το Παρατηρητήριο
 6. 6.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021
 7. 7.    Αποδοχή ποσού προς κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας για το διδακτικό έτος 2021-2022
 8. 8.    Εγκριση ή μη αναγκαιότητας ηλεκτροδότησης νέας παροχής  στην Κοινότητα Πετσαλίου  Δ.Ζίτσας
 9. 9.    Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Κοινότητα Βουνοπλαγιάς Δ.Ζίτσας 
 10. 10.  Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκαταστάσεις οδοποιίας στις Τ.Κ. Λιγοψάς, Μεταμόρφωσης, Ζωοδόχου, Αγ. Ιωάννη, Άνω Λαψίστας και επισκευές στο χώρο του νεκροταφείου - παλαιού Δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Μεγ. Γαρδικίου, αναδόχου ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
 11. 11.  Εγκριση ή μη 4ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Υδρευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας ,αναδόχου Σαρακατσάνος Α.Τ.Ε.Ε.
 12. 12.  Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως λήμματος 250,00κ.μ. ξυλώδους όγκου Τραχείας Πεύκης & Κυπαρισσιού , σε δημοτική δασική έκταση μεταξύ του 34ου & 36ου χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας στην Κοινότητα Γκριμπόβου Δ.Ζίτσας
 13. 13.  Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως 1.836,00κ.μ. ξυλείας καυσοξύλων αειφύλλων πλατυφύλλων , συστάδας 4γ Δημοτικού Δάσους Κοινότητας Βασιλόπουλου Δ.Ζίτσας
 14. 14.  Λήψη απόφασης σχετικά με διαχείριση κληροδοτημάτων του Δ.Ζίτσας
 15. 15.  Ανάθεση σε δικηγόρο, όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για είσπραξη οφειλής από μισθώματα και απόδοση του μισθίου ,στον εδρεύοντα στη θέση Αγιος Κων/νος της Κοινότητας Κληματιάς Δ.Ζίτσας Συν/σμού με την επωνυμία Αγροτικός Βιοτεχνικός Συν/σμός Μαρμάρων Κληματιάς Ιωαννίνων
 16. 16.  Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης σχετικά με τον χρόνο λήξης της παρακράτησης από την μισθοδοσία υπαλλήλου του Δήμου κατάσχεσης μισθού για διατροφή
Αναρτήθηκε στις 18 Νοέμβριος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα