Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 14η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75414/03-12-2021 (ΦΕΚ 5673/2021 Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα απο Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00»,  της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/06.12.2021 (68η εγκύκλιος), που αφορά  “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και των εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, εγκ. 427/77440/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 14η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 9.00π.μ. έως 11.00π.μ.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 8.00π.μ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

 

 

  1. 1.    Καθορισμός όρων του ανοικτου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή Πεζοδρομίων και Οδοφωτισμός τμήματος της Ε.O. Ιωαννίνων – Κονίτσης», προϋπολογισμού 280.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)
  2. 2.    Εγκριση ή μη  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Κ. Ελεούσας» του Δήμου Ζίτσας που εκτέλεσε η εταιρεία “Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.”.
  3. Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δρόμου στην Τ.Κ. Καλοχωρίου», το οποίο εκτέλεσε η εταιρεία  Α. Κρικώνη – Α. Παπαχρήστος Ο.Ε. «ΝΙΑΔΑ Ο.Ε.»
  4. 4.    Εγκριση ή μη  παράτασης της με αριθμό πρωτ. 9860/07-07-2021 σύμβασης, που αφορά την προμήθεια ¨ Υλικών Συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά – Προμήθεια υλικών συντήρησης Φ.Ο.Π.- Προμήθεια Λαμπτήρων¨  , μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και   του «Κ&Μ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ – Β. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΠΕ»  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ. Ζίτσας».
  5. 5.    Εγκριση ή μη παράτασης της αριθμ. πρωτ. 823-20/09/2021 Σύμβασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας για τις, «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Δ. ΖΙΤΣΑΣ».
  6. 6.    Αποδοχή ή η γνωμοδότησης δικηγόρου για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατόπιν της αριθ. Α161/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, επι αγωγής κ.Κίτσιου Ανδρονίκης κατά του Δ.Ζίτσας
  7. 7.    Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων αυτών.
  8. 8.    Εξειδίκευση πιστώσεων εκδηλώσεων του Δήμου
Αναρτήθηκε στις 10 Δεκέμβριος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα