Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 12-04-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17567/24-03-2022 (ΦΕΚ 1454/25-03-2022 Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο 26 Μαρτίου 2022 έως την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022  και ώρα 6:00»,  της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, εγκ. 427/77440/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 12η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ,κατόπιν της αριθ.126/2022 απόφασης Μονομελούς  Πρωτοδικείου ιωαννίνων ,που αφορά την αγωγή της εταιρείας Σ.Πουλιάνος και ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του Δ.Ζίτσας
  2. 2.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δ.Ζίτσας κατά την  συζήτηση της έφεσης του κ.Ζώη Θ. Γκαρανάτση κατά του Δ.Ζίτσας, του Ελληνικού Δημοσίου(Υπουργός Οικονομικών), της Περιφέρειας Ηπείρου και κατά της απόφασης 375(29.06.2018) του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
  3. 3.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν ελέγχου ιδιοκτησιακού καθεστώτος ,την εγκυρότητα και νομιμότητα της διαδικασίας σχετικά με την ανταλλαγή τμημάτων οικοπέδων στην Κοινότητα Γρανίτσας Δ.Ζίτσας και δωρεά τμήματος οικοπέδου
  4. 4.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης περί εγκυρότητας αποφάσεων Νομάρχη Ιωαννίνων, παραχώρησης εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση
  5. 5.    Εξειδίκευση πιστώσεων για πραγματοποίηση  εκδηλώσεων του Δήμου
  6. 6.    Λήψη απόφασης για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε απόρους κατοίκους του Δήμου-Εξειδίκευση πίστωσης
  7. 7.    Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και υπαγωγή σε καθεστώς ευεργετικών διατάξεων
  8. 8.    Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων αυτών.
  9. 9.    Έγκριση για την Υποβολή Πρότασης Ένταξης με τίτλο: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εξοπλισμός εγκαταστάσεων και λοιπός πάγιος εξοπλισμός,  δαπάνες στειρώσεων Δήμου Ζίτσας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών(Πρόσκληση ΧΙΙ-1η Τροποποίηση)

 

Αναρτήθηκε στις 08 Απρίλιος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα