Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 09-05-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/29-04-2022 (ΦΕΚ 2137/30-04-2022 Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Κυριακή 01 Μαϊου 2022 έως την Δευτέρα 16 Μαϊου 2022  και ώρα 6:00»,  της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, εγκ. 427/77440/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 9η Μαϊου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. 1.    Εκθεση τριμηνιαίου ελέγχου με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2022,σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011
 2. 2.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022
 3. 3.    Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ
 4. 4.    Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων αυτών
 5. 5.    Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ζίτσας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
 6. 6.    Σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους στις Κοινότητες Ελεούσας & Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας» (άρθρο 61 του ν3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν4795/2021)
 7. 7.    Αποδοχή ή μη χρηματοδότησης για την καταβολή ενιαίου τέλους 4ου τριμήνου έτους 2021 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
 8. 8.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμαρχο Δ.Ζίτσας κ.Πλιάκο Μιχαήλ, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, κατόπιν μηνύσεως του ΣΕΠΕ για παράβαση των άρθρων 1,12,14,16,17,18,26 εδ.α ,27 &1,51,53,57,79,80,και άρθρου 265 παρ.1 Π.Κ. και αρ.42 παρ. 5,72 παρ. 1α Ν.3850/2010
 9. 9.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμαρχο  Δ.Ζίτσας κ.Πλιάκο Μιχαήλ, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, κατόπιν της μήνυσης-έγκλησης σε βάρος του , με εγκαλούντα μηνυτή το ΣΕΠΕ –ΠΔΕΑΥΕ Πελοποννήσου Δυτικής Μακεδονίας για παράβαση αρθρ. 28, 314{1α ΠΚ,42δ,6στ Ν.3850/2010
 10. 10.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης Δικηγόρου για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ,κατόπιν της αριθ.126/2022 απόφασης Μονομελούς  Πρωτοδικείου ιωαννίνων ,που αφορά την αγωγή της εταιρείας Σ.Πουλιάνος και ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του Δ.Ζίτσας
 11. 11.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου κατόπιν  αιτήσεως κ.Καψάλη Παναγιώτη, μισθωτή  Δημοτικού ακινήτου Ζωσιμαδών 5 -Πλατεία Γ.Σταύρου στα Ιωάννινα
 12. 12.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου κατόπιν Αίτησης-Δήλωσης  της εταιρείας ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ ,σχετικά με την υπογραφή Συμφωνητικού του έργου : Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δ.Ζίτσας
 13. 13.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου κατόπιν αίτησης κ.Γκίνη Μιχασέ ,σχετικά με εκμίσθωση έκτασης στην Κοινότητα Γρανίτσας Δ.Ζίτσας
 14. 14.  Λήψη απόφασης για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο κατάστηα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας ΖΑΡΚΑΔΑΣ Π.-ΠΟΤΣΗΣ Σ. Ο.Ε. στην Κοινότητα Ελεούσας Δ.Ζίτσας
 15. 15.  Λήψη απόφασης για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο κατάστηα υγειονομικού ενδιαφέροντος της κας Χύτη Γεωργίας του Ιωάννη, στην Κοινότητα Ελεούσας Δ.Ζίτσας
 16. 16.  Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Χάνι» Κοινότητας Ασφάκας του Δήμου μας, εκτάσεως 16.582τ.μ.
 17. 17.  Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Ρέσος» Κοινότητας Ροδοτοπίου του Δήμου μας, εκτάσεως 4.656,60τ.μ.
Αναρτήθηκε στις 05 Μάιος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα