Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 16-06-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30819/31-05-2022 (ΦΕΚ 2676/31-05-2022 Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 έως την Τετάρτη 15η Ιουνίου 2022  και ώρα 6:00»,  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 16η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 1. 1.    Εγκριση ή μη διάλυσης σύμβασης του έργου: «Καθαίρεση στέγης και προσθήκη ορόφου στο Δημαρχιακό κατάστημα της Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας» , κατόπιν της αριθ. 5200/19-04-2022 αίτησης της αναδόχου εταιρείας  «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.»
 2. 2.    Ανάθεση σε δικηγόρο, όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δ.Ζίτσας ενώπιον του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ,κατόπιν της αριθ. καταθ. 238/2022 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ
 3. 3.    Ανάθεση σε διικηγόρο παροχής γνωμοδότησης, κατόπιν αίτησης της εταιρείας Ευαγ. Τσικούρας-Πέτρος Αντωνόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ
 4. 4.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δ.Ζίτσας κατά την δικάσιμο ,για την αίτηση ακυρώσεως και αναστολής, της εταιρείας ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ
 5. 5.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δ.Ζίτσας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων, κατά την συζήτηση της από 20.02.2016 αγωγής της εταιρείας Σ.ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, κατόπιν κλήσης της ανωτέρω εταιρείας
 6. 6.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου περί εγκυρότητας αποφάσεων Νομάρχη Ιωαννίνων,παραχώρησης εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση.
 7. 7.    Λήψη Απόφασης για Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της Πράξης με Τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ζίτσας» το οποίο εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2)
 8. 8.    Εγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός όρων πρόσκλησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του έργου: «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων της Δ.Κ. Ελεούσας», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με ΦΠΑ)
 9. 9.    Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση – εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η εταιρία ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
 10. 10.  Αποδοχή ή μη της Β' Κατανομής, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, του ποσού των 57.900,00 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας.
 11. 11.  Καθορισμός προσόντων για την εγκριθείσα θέση πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2020 στο Δήμο Ζίτσας δικηγόρου με έμμισθη εντολή
 12. 12.  Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών του Δήμου
Αναρτήθηκε στις 10 Ιούνιος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα