Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρακαι ώρα 9.00π.μ.

Ο Πρόεδρος της ΟΙκονομικής Επιτροπής σας προσκαλεί  σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38083/30-06-2022 (ΦΕΚ 3367/30-06-2022 Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Παρασκευή 1η  Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00π.μ., έως την Παρασκευή 15ηη Ιουλίου 2022  και ώρα 6:00π.μ.»,  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 18η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν της αριθ.κατάθ. ΑΓ67/20-06-2022,αρ.πράξ. ΠΟΕ 59/23-06-2022 Πράξης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε σύμβουλο της διαφοράς από αγωγή των 1.Μηλιώνη Αντωνίου,2.Μηλιώνη Αικατερίνης, καθολικών διαδόχων του Νικολάου Μηλιώνη και μελών της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗ κατά του Δ.Ζίτσας
  2. Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δ.Ζίτσας κατά την συζήτηση της αγωγής υπαλλήλων του Δήμου (συν.14) κατά του Δ.Ζίτσας
  1. 3.    Τροποποίηση ή μη της υπ.αριθ. 11236/02-08-2021 Σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, σύμφωνα με το άρθρο 132 Παρ.1 Περ. β
  2. 4.    Εγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Ασφάκας, αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ Σπυρίδων Μπίμπος-ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.
  3. 5.    Αποδοχή ή μη της 3ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου», με Κωδικό ΟΠΣ 5030888 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»
  4. 6.    Καθορισμός όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας Σχολικών Μονάδων του Δ.Ζίτσας, προϋπολογισμού 57.474,64€ μεΦΠΑ (Κ.Α. 69.7412.000)
  5. 7.    Εισήγηση για κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για τον καθορισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Ζίτσας διδακτικό έτος 2022-2023
  6. 8.    Περικοπή ή μη της αμοιβής Αναδόχου λόγω ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο του ΕΣΠΕΛ του έργου «Αποχέτευση Όμβριων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου» Δήμου Ζίτσας, αναδόχου ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε
Αναρτήθηκε στις 14 Ιούλιος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα