Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 05-09-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 49655/31.08.2022 (ΦΕΚ 4604/31.08.2022 τεύχος Β') που παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 (Β’ 3891) Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.43107/22.07.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 5η Σεπτεμβρίου  2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.    Εγκριση ή μη Πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ,που αφορά το έργο: «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Βερενίκης», προϋπολογισμού 260.000,00€ με ΦΠΑ
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικούΣτου έργου: Ανόρυξη ερευνητικής και παραγωγικής γεώτρησης στην Κοινότητα Δοβλάς Δήμου Ζίτσας, ποσού 55.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ λόγω αναστροφής υποχρέωσης)
  3. 3.    Εγκριση μελέτης «Διάνοιξη Δρόμου Γ΄ κατηγορίας προς την Κεντρική Δεξαμενή Φωτεινού Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου και Εσωτερικών Δικτύων οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας»
  4. 4.    Εγκριση ή μη της αριθ. 39/2022 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ζίτσας με θέμα : «Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης σχετικά με την Αναμόρφωση (4η) Προυπολογισμού Οικονομικού Ετους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ζίτσας»
  5. 5.    Εγκριση ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, κατά της αριθ. 361/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων-ως Εφετείο.
  6. 6.    Ανάθεση σε δικηγόρο άσκησης ή μη ενδίκων μέσων, κατά της αριθ. 440/2022 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

Ανάθεση σε δικηγόρο νομικών συμβουλών, κατόπιν αιτήσεως κ.Δημητρίου Ευθυμίου

Αναρτήθηκε στις 01 Σεπτέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα