Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 20-09-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/08-09-2022 (ΦΕΚ 44756/09.09.2022 τεύχος Β')  κοινής υπουργικής απόφασης περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στο σύνολο της Επικράτειας από  την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022  κι ώρα 06:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 20η Σεπτεμβρίου  2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. 1.    Εγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου: Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Λιγοψάς ΔΕ Εκάλης Δ.Ζίτσας, αναδόχου ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ
 2. 2.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης περί αναγνώρισης ιδιοκτησιών στη θέση ΚΑΜΙΝΙΑ Κοινότας Ζίτσας Δ.Ζίτσας ΠΕ Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου
 3. 3.    Εγκριση ή μη Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών  για έλεγχο και πιστοποίηση δαπανών του  έργου “CLLD-CulTour - Community-ledLocal Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020»
 4. 4.     Εγκριση ή μη Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο : ««Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης για το έργο “CLLD-CulTour - Community-ledLocal Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020».
 5. 5.    Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών», αναδόχου εταιρείας ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
 6. 6.     Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Ανάπλαση οικισμού Ελεούσας από Ο.Τ. 142 έως Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας» από την ανάδοχο εταιρεία  ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ
 7. 7.    Λήψη απόφασης για επιμήκυνση ή μη χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση – εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η εταιρία ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
 8. 8.    Λήψη απόφασης για επιμήκυνση ή μη χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης του έργου: «Αισθητική Λειτουργική Περιβαλλοντική Αναβάθμιση πεζόδρομων στον οικισμό Ζίτσας  Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η εταιρία ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
 9. 9.    Λήψη απόφασης για διαγραφή μισθωμάτων δημοτικού καταστήματος (καφενείου) Κοινότητας Ζωοδόχου Δήμου Ζίτσας ,λόγω λύσης της μίσθωσης
 10. 10.  Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καφενείου) Κοινότητας Ζωοδόχου Δ.Ζίτσας
 11. 11.  Εγκριση ή μη Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση ΛΙΑΝΗ Κοινότητας Ροδοτοπίου Δ.Ζίτσας.
 12. 12.  Εξειδίκευση πίστωσης
 13. 13.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων αυτών
 14. 14.  Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως αποζημίωσης ζημιών κ. Παπαδιώτη Γεώργιου  του Κων/νου
Αναρτήθηκε στις 16 Σεπτέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα