Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29-09-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/08-09-2022 (ΦΕΚ 44756/09.09.2022 τεύχος Β')  κοινής υπουργικής απόφασης περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στο σύνολο της Επικράτειας από  την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022  κι ώρα 06:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 29η Σεπτεμβρίου  2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.    Έγκριση υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» Κωδ. Πρόσκ. 08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039, ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και     Καινοτομία»
  2. 2.    Εγκριση ή μη  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ. Ελεούσας», το οποίο εκτέλεσε ο Παππάς Ευγένιος Ε.Δ.Ε.
  3. 3.    Εγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής στις Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη και Ανω Λαψίστας Δ.Ζίτσας, αναδόχου Γκόντρα Αγγελου ΕΔΕ
  4. 4.    Λήψη απόφασης για επιμήκυνση ή μη χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης του έργου: Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Ασφάκας Δ.Ζίτσας, αναδόχου Σπυρίδων Μπίμπος-ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.
  5. 5.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου κατόπιν αιτήσεως αποζημίωσης ζημιών κ.Κωνσταντίνου Μπαμπούλια
  6. 6.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου κατόπιν επίδοσης κατασχετηρίου και δήλωσης υπαλλήλου του Δήμου
Αναρτήθηκε στις 23 Σεπτέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα