Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 10η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55384/30-09-2022 (ΦΕΚ 5129/01.10.2022 τεύχος Β')  κοινής υπουργικής απόφασης περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022  κι ώρα 06:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 10η Οκτωβρίου  2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. 1.    Αποδοχή ή μη της 2ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5056291 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020
 2. 2.    Αποδοχή ή μη Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας Τ.Κ. Ροδοτοπίου και Τ.Κ. Νεοχωρίου» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 3. 3.    Αποδοχή ή μη Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 4. 4.    Έγκριση και Παραλαβή ή μη των Μελετών Κατασκευής Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Ζίτσας (Αρχιτεκτονικής & Τοπογραφικής)
 5. 5.    Εγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Άνω Ζαλόγγου» προϋπολογισμού 55.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 6. 6.    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση του κτιρίου και διατήρηση και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου της Καπλάνειου Οικοκυρικής Σχολής στην Τ.Κ. Γραμμένου», αναδόχου εταιρίας Μπιτχαβάς Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε.
 7. 7.    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ενίσχυση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα Πετσαλίου», αναδόχου Παπαϊωάννου Πέτρο Ε.Δ.Ε. 
 8. 8.    Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ
 9. 9.    Εξειδίκευση πιστώσεων
 10. 10.  Εγκριση ή μη της αριθ. 58/2022 απόφασης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Ζίτσας με θέμα: «Αίτημα τροποποίησης του ετησίου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2022 και αύξηση της χρηματοδότησης»
 11. 11.  Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ,κατόπιν της Ανακοίνωσης Δίκης Προσεπίκληση σε Αναγκαστική Παρέμβαση (τακτική διαδικασία)των κ.Βασιλείου Λύβη του Περικλή και κ.Περικλή Λύβη του Βασιλείου, κατά του Δ.Ζίτσας, κοινοποιούμενη και στην κ.Βαρβάρα χήρα Δημητρίου Δημάδη.
 12. 12.  Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν εξώδικης πρόσκλησης και Δήλωσης κ.Αφροδίτης και κ.Ανδρομάχης Θεοχάρη
 13. 13.  Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων κατόπιν αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κ.Μαχαίρα Πωλίνας του Δημητρίου κατά κ.Μαχαίρα Δημητρίου και κατά του Δ.Ζίτσας
 14. 14.  Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022
 15. 15.  Αποδοχή ή μη της Συμπληρωματικής Κατανομής, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, του ποσού των 29.410,00 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης
 16. 16.  Καθορισμός όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών, μικροανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργων του Δ.Ζίτσας έτους 2022, ποσού 53.119,28€

με ΦΠΑ

Αναρτήθηκε στις 06 Οκτώβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα