Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 31-10-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και κατόπιν της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠοικ.58309/14-10-2022 ΚΥΑ (Β’ 5335) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, με παράταση έως 31 Οκτωβρίου 2022,σύμφωνα και με την 80η εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με ΔΙΔΑΔ/Φ.69/216/οικ.16463/18-10-2022, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 31η Οκτωβρίου  2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.    Εγκριση ή μη Πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Ανω Ζαλόγγου» προϋπολογισμού 55.000,00€ με ΦΠΑ
  2. 2.    Εγκριση ή μη Πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης δημοτικών Εγκαταστάσεων και Οδών Δήμου Ζίτσας
  3. 3.    Εγκριση ή μη της αριθ. 48/2022 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ζίτσας με θέμα : «Αναμόρφωση (5η) Προυπολογισμού Οικονομικού Ετους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ζίτσας»
  4. 4.    Εγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 61/2022 Απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων (ΚΕΔΗΖΙ), που αφορά  την 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον.έτους 2022
  5. 5.    Αποδοχή ποσού από το  Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου
  6. 6.    Εκθεση τριμηνιαίου ελέγχου με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2022,σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011
  7. 7.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου κατόπιν αιτήσεως κ.Ηλία Ευθυμίου του Δημητρίου
  8. 8.    Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ 229/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, περί «Έγκριση ή μη διάλυσης Σύμβασης του έργου: «Καθαίρεση στέγης και προσθήκη ορόφου στο Δημαρχιακό Κατάστημα της Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας»
  9. 9.    Καθορισμός όρων Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: Υποέργο 1:«Προμήθεια 7 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 6 φορτιστών» της πράξης με τίτλο: «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Ζίτσας» -Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός € 1.449.572,23με Φ.Π.Α. 24%
Αναρτήθηκε στις 27 Οκτώβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα