Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18-11-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και κατόπιν της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 64786/11.11.2022 (ΦΕΚ 5783/2022 τεύχος Β’), με τίτλο Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 κοινής Υπουργικής απόφασης περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 ,σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 18η  Νοεμβρίου  2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:


 1. 1.    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , για την εκπόνηση της μελέτης και την κατασκευή του έργου “Δημιουργία δικτύου σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών για την ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού στο Δήμο Ζίτσας”, σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Ζίτσας, Περιφερειακής  Ενότητας   Ιωαννίνων».
 2. 2.    Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου: Επισκευή πεζοδρομίων και οδοφωτισμός τμήματος της Ε.O. Ιωαννίνων - Κονίτσης, που διέρχεται από την δομή "ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" στην κοιν. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας.
 3. 3.    Έγκριση ή μη  1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση της πλατείας και αντικατάσταση στέγης του πολιτιστικού κέντρου της Τ.Κ. Γρανίτσας» αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.»
 4. 4.     
 5. 5.    Εγκριση ή μη Πωτοκόλλου Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Ανάπτυξηςγια το έργο “CLLD-CulTour - Community-ledLocal Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020»
 6. 6.    Αποδοχή ή μη της 4ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου», με Κωδικό ΟΠΣ 5030888 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»
 7. 7.    Αποδοχή της 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας», με Κωδικό ΟΠΣ 5075930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
 8. 8.    Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσίας για: Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»
 9. 9.    Λήψη ή μη απόφασης για επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Δ.Κ. Ελεούσας» αναδόχου Ευγένιου Παππά ΕΔΕ
 10. 10.  Έγκριση ή μη και Παραλαβή των Μελετών Κατασκευής Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Ζίτσας
 11. 11.  Λήψη απόφαση για άσκηση ή μη δικαιώματος προαίρεσης για την σύμβαση με αριθ. 6754/28-05-2020 για την Συλλογή και μεταφορά αστικών αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών ,Εκάλης  και ΒΙΠΕ Ιωαννίνων Δ.Ζίτσας
 12. 12.  Εγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καφενείου) Κοινότητας Ζωοδόχου Δ.Ζίτσας
 13. 13.  Εξειδίκευση πιστώσεων για εξόφληση λογαριασμών κοινοχρήστων, διαμερισμάτων, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Φωκίωνος Ράδου
 14. 14.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων αυτών.
 15. 15.  Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ
Αναρτήθηκε στις 14 Νοέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα