Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28-11-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και κατόπιν της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528/18.11.2022 (ΦΕΚ 5874/19-11-2022 τεύχος Β’), με τίτλοΈκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα
06:00 έως και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 ,σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 28η  Νοεμβρίου  2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022
  2. Εγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: Ενίσχυση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα Πετσαλίου, αναδόχου κ.Παπαϊωάννου Πέτρου ΕΔΕ.
  3. Εγκριση ή μη Πρακτικού Ια ,ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας»
  4. Εγκριση ή μη Πρακτικού για την Διερεύνηση τιμών προσφερόμενων ειδών στα πλαίσια επικαιροποίησης των υπ.αριθ. 08/2022 και  09/2022 μελετών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,Πολεοδομίας  & Περιβάλλοντος Δ.Ζίτσας
  5. Εγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων εργων,Προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών, μικροανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργων του Δ.Ζίτσας έτους 2022
  6. Εγκριση ή μη Προγραμματικής Σύμβασης του Άρθρου 100 Ν. 3852/2010

Μεταξύ των : 1) Δήμου Ζίτσας,2) Δήμου Ζαγορίου,3) Περιφέρειας Ηπείρου και 4) Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση της  Πράξης:«Δοκιμαστική Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)  Ζίτσας»

  1. Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και υπαγωγή σε καθεστώς ευεργετικών διατάξεων
  2. Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ

 

Αναρτήθηκε στις 24 Νοέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα