Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29-12-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και κατόπιν της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546/16-12-2022 (ΦΕΚ 6445/16-12-2022 τεύχος Β’), περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, απο τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως  και την Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 29η  Δεκεμβρίου  2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 

 1. 1.    Καθορισμός όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, TABLETS, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & TABLETS ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού 47.864,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
 2. 2.    Καθορισμός όρων διεξαγωγής πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση των προς περί συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ)
 3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και αντικατάσταση φρεατίων υδροσυλλογής στην Τ.Κ. Κληματιάς» προϋπολογισμού 173.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
 4. 4.    Αποδοχή ποσού για την ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων  για την  κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους
 5. 5.    Εγκριση ή μη  παράτασης προθεσμίας του έργου:Επισκευή πεζοδρομίων και οδοφωτισμός τμήματος της Ε.O. Ιωαννίνων - Κονίτσης, που διέρχεται από την δομή "ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" στην κοιν. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας ,το οποίο εκτελεί η ανάδοχος εταιρία ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ
 6. 6.    Έγκριση Επικαιροποιημένης Μελέτης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου και Τηλεχειρισμού Ανίχνευσης Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας»
 7. 7.     Έγκριση Επικαιροποιημένης Μελέτης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Ολοκληρωμένου Ασύρματου Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης & Ελέγχου της Κατανάλωσης του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας»
 8. 8.    Έγκριση ή μη  Πρωτοκόλλου Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης για το έργο “CLLD-CulTour - Community-ledLocal Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020»
 9. 9.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022
 10. 10.  Κατάρτιση προϋπολογισμού κληροδοτήματος  «Φωκίωνος Ράδου» οικον.έτους 2023
 11. 11.  Κατάρτιση προϋπολογισμού κληροδοτήματος «Ιωάννη Ισκου» οικον.έτους 2023
 12. 12.  Κατάρτιση προϋπολογισμού κληροδοτήματος  «Στέφανου Βακάλη» οικον.έτους 2023
 13. 13.  Κατάρτιση προϋπολογισμού κληροδοτήματος  «Κων/νου Γεωργόπουλου» οικον.έτους 2023
 14. 14.  Εγκριση απολογισμού -  Ισολογισμού οικον.έτους 2021 Κληροδοτήματος «Φωκίωνος Ράδου
 15. 15.  Εγκριση απολογισμού - Ισολογισμού οικον.έτους 2022 κληροδοτήματος «Ιωάννη Ισκου
 16. 16.  Εγκριση απολογισμού - Ισολογισμού οικον.έτους 2021 κληροδοτήματος  «Στέφανου Βακάλη
 17. 17.  Εγκριση απολογισμού - Ισολογισμού οικον.έτους 2021 κληροδοτήματος  «Κων/νου Γεωργόπουλου
 18. 18.  Εξειδίκευση πίστωσης του κληροδοτήματος «Στέφανου Βακάλη» για πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2020
 19. 19.  Εξειδίκευση πίστωσης του κληροδοτήματος «Στέφανου Βακάλη» για   πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021
 20. 20.  Εξειδίκευση πίστωσης του κληροδοτήματος «Φωκίωνος Ράδου» για πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2020.
 21. 21.  Εξειδίκευση πίστωσης του κληροδοτήματος «Φωκίωνος Ράδου» για πληρωμή ΕΝΦΙΑ έτους 2021
 22. 22.  Εξειδίκευση πίστωσης του κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου» για πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2020.
 23. 23.  Εξειδίκευση πίστωσης του κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου» για πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021
 24. 24.  Εξειδίκευση πίστωσης του κληροδοτήματος «Ιωάννη Ισκου» για πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021
 25. 25.  Λήψη απόφασης παράτασης συμβάσεων νομικών υπηρεσιών
 26. 26.  Συγκρότηση τριμελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2023, βάσει του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 27. 27.  Ορισμός Επιτροπής απογραφής αποθεμάτων και πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου της 31-12-2022
Αναρτήθηκε στις 23 Δεκέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα