Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 24-01-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και κατόπιν της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/30-12-2022 (ΦΕΚ 7005/31-12-2022 τεύχος Β’), περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, απο την Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως  και την Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 24η  Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. 1.            Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης , του Τεύχους
  Διακήρυξης και του Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Ζίτσας»  στο πλαίσιο της πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο : «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ»
 2. 2.            Λήψη απόφασης για ανάθεση – σύναψη δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας ‘’Εργασίες κοπής – αποψίλωσης δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους  στις Δ.Ε. Πασσαρώνος, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας και Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας’’
 3. 3.            Εγκριση ή μη για ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6754/28-05-2020 για τη «Συλλογή και Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών-Ζίτσας-Μολοσσών-Εκάλης-ΒΙ.ΠΕ. (Ιωαννίνων) Δ. Ζίτσας, διάρκειας τριών μηνών
 4. 4.            Εγκριση ή μη 1ης παράτασης περαίωσης του έργου "Αποκατάσταση οδοστρωμάτων - περιφράξεων, τοιχία αντιστήριξης, φρεάτια συλλογής ομβρίων υδάτων, στις Τ.Κ. Μεγάλου Γαρδικίου, Μικρού Σουλόπουλου, Καλοχωρίου, Δεσποτικού, Κληματιάς, Νεοχωρίου", αναδόχου Μάρκου Βασίλειου
 5. 5.            Εγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αισθητικη, Λειτουργική Περιβαλλοντικη Αναβαθμιση Πεζόδρομων Στον Οικισμο  Ζιτσασ»,» αναδόχου εταιρείας ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε
 6. 6.            Εγκριση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου Ἁσφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις στις Τ.Κ. Κουρέντων, Ροδοτοπίου, Εκκλησοχώριου, Γαβρίσιών, Κάτω Λαψίστας και Γρανιτσοπούλας»αναδόχου Ευγένιου Παππά
 7. 7.            Λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή έργων του Δήμου
 8. 8.            Εγκριση ή μη αριθ. Ι Πρακτικού Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά  το Yποέργο1 «Προμήθεια 7 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 6 φορτιστών» της Πράξης με τίτλο: «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Ζίτσας»
 9. 9.            Εγκριση ή μη Πρακτικών Ι και ΙΙ Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια «Υλικών Ύδρευσης Δήμου Ζίτσας»
 10. 10.         Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Ζίτσας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων κατόπιν αγωγής του κ.Σιαμούτα Κωνσταντίνου του Γεωργίου κατά του Δ.Ζίτσας.
 11. 11.         Ανάθεση σε δικηγόρο όπως προβεί στην παροχή γνωμοδότησης κατόπιν της αριθ. 138/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Ζίτσας
 12. 12.         Ανάθεση σε δικηγόρο για ενέργειες κατόπιν εξώδικης Δήλωσης –Καταγγελίας ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης με την εταιρεία COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕς ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 13. 13.         Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Ζίτσας ενώπιον του Δοιηκητκού Εφετείου Ιωαννίνων κατά την δικάσιμο της αίτησης ακύρωσης του κ.Ζορμπαλά Σπυρίδων κατά του Δ.Ζίτσας
 14. 14.         Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Ζίτσας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων κατόπιν αγωγής του κ.Δημητρίου Κακαβόπουλου του Σπυρ. κατά του Δ.Ζίτσας
 15. 15.         Ανάθεση σε δικηγόρο όπως προβεί στην παροχή γνωμοδότησης, κατόπιν εγγράφου της ΕΤΒΑ Επιχειρηματικά και Βιομηχανικά Πάρκα.
 16. 16.         Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου που αποτελείται από ισόγειο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εμβαδού 393,87τ.μ.,από υπόγειο-βοηθητικούς χώρους εμβαδού 155,15τ.μ. και από υπερκείμενο του ισογείου ξενώνα εμβαδού 359,58τ.μ. στην Κεντρική πλατεία Κοινότητας Ζίτσας Δ.Ε. Ζίτσας του Δ.Ζίτσας
 17. 17.         Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και υπαγωγή σε καθεστώς ευεργετικών διατάξεων
 18. 18.         Εγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 10/2023 Απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων (ΚΕΔΗΖΙ), που αφορά  την 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον.έτους 2023
Αναρτήθηκε στις 20 Ιανουάριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα