Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια ζώσης την 30η Μαϊου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας  προσκαλεί σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 30η  Μαϊου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
 2. Αποδοχή της B' Κατανομής, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, του ποσού των 35.500,00 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
 3. Αποδοχή ή μη της Απόφασης Προέγκρισης Διακήρυξης, Καθορισμός των Όρων Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας» της ενταγμένης πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 52016858 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
 4. Αποδοχή ή μη  Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας» στο Πρόγραμμα: «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ 2.0"» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next GenerationEU
 5. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 91/2023 απόφασσης του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων
 6. Ανάθεση σε δικηγόροι παροχής γνωμοδότησης κατόπιν των αριθ. 290/2022 και 409/2022 αποφάσεων Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
 7. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου κατόπιν Κατασχετηρίου Πωλίνας Μαχαίρα κατά Δημητρίου Μαχαίρα
 8. Ματαίωση ή μη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνιμού με αριθ.πρωτ. 16403/02-11-2021 για την Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος  για τις ανάγκες του Δ.Ζίτσας και των Νομικών του Προσώπων, ως προς το τμήμα Η «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό», σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016
 9. Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής – οικονομικής προσφοράς  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνιμού για την Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος  για τις ανάγκες του Δ.Ζίτσας και των Νομικών του Προσώπων για τα τμήματα Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ
 10. Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ(Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμ.Οικισμού Αγ.Ιωάννη)
 11. Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ(Επέκταση δικτύου ΦΟΠ ΤΚ Ροδοτοπίου)
Αναρτήθηκε στις 26 Μάιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα