Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 25η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλεί σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2158/13-01-2022 (ΦΕΚ 67/14-01-2022 Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα απο Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022  και ώρα 6:00 έως την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00»,  της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17.01.2022 (72η εγκύκλιος), που αφορά  “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και των εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, εγκ. 427/77440/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 25η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 9.00π.μ. έως 11.00π.μ.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 8.00π.μ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

 

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022
  2. Έγκρισης Μελέτης του Έργου με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας»
  3. Υποβολή Πρότασης Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Εκάλης», αναδόχου Ντάφλη Γεώργιου
  5. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας», αναδόχου εταιρείας ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ
  6. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου «Ύδρευση Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας» αναδόχου εταιρείας Σαρακατσάνος Α.Τ.Ε.Ε.
  7. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Πρωτόπαππας» Δήμου Ζίτσας, αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»
  8. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία Αμπελουργικής Ζώνης Τ.Κ. Ζίτσας» Δήμου Ζίτσας, αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»
  9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Πετσαλίου» Δήμου Ζίτσας, αναδόχου εταιρείας «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
  10. Ανάθεση σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του 1ου Τριμελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων όπου θα συζητηθεί η προσφυγή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. κατά του Δ.Ζίτσας και κατά της με αριθμό προσβαλλόμενης πράξης.
Αναρτήθηκε στις 21 Ιανουάριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα