Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26-01-22

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του N. 4682/2020 (Α’ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, καθώς και την  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’), σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα στις 26-01-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1) Εκλογή Αντιπροέδρου της Ε.Π.Ζ. έως 31-12-2023.

 2) Διόρθωση σφάλματος καθορισμένων αυτοτελών οικισμών Δήμου Ζίτσας.

 3)Διατύπωση γνώμης για την έγκριση εισόδου-εξόδου στο υπ’ αριθ. 295 αγροτεμάχιο διανομής Αναδασμού Νεοχωρίου, έτους 1969, στην Κ. Νεοχωρίου, επί αγροτικής οδού.

 4) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η) «Φωτοβολταϊκός Σταθμός, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΒΣΠΗΕ), ισχύος 50 Μw, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε έκταση συνολικού εμβαδού 730.130,37 τ.μ., στη θέση «Καμίνια» του Δήμου Ζίτσας,  Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου».

 5)Ορισμός τριών (3) μελών της Ε.Π.Ζ. για τη συμμετοχή τους στην «Διαχειριστική Επιτροπή χρήσης και λειτουργίας δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης του Δήμου Ζίτσας».

 6) Ορισμός ενός (1) μέλους της Ε.Π.Ζ. και του αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Διαχειριστική Επιτροπή Κοιμητηρίων Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 21 Ιανουάριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα