Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ζίτσας στις 20-03- 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 20 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
  2. 2.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
  3. 3.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με  την αριθ. 50/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων που αφορά  την προσφυγή του κ.Γρηγορίου Τασιούλα κατά του Δ.Ζίτσας,καθολικού διαδόχου του Δ.Πασσαρώνος- Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων -Διάθεση πίστωσης
  4. 4.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου,σχετικά με δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία κύρωσης τμήματος δικτύου κοινοχρήστου χώρου εντός  των ορίων του οικισμού Ανω Λαψίστα του Δ.Ζίτσας
  5. 5.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση Κεφαλάρης Τ.Κ. Πετσαλίου Δ.Ζίτσας.
  6. 6.    Εγκριση δαπάνης επέκτασης  δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ασφάκας Δ.Ε. Εκάλης Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 1.109,06€(Κ.Α. 30-7325.023)
  7. 7.    Αποδοχή χορηγίας για ενίσχυση  πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Δήμου Ζίτσας, ποσού 2.000,00€, από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
  8. 8.    Εγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού του έργου : Κατασκευή φρεατίων και σχαρών εντός του οικισμού Αγ.Ιωάννη Δ.Ζίτσας.
  9. 9.    Ανάκληση της αριθ.52/2017 Ε.Α.Δ. ποσού 9.954,00€,που αφορά τον Κ.Α. 30.7312.534 (Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στη θέση Βαρκό της Τ.Κ. Βαγενητίου)
Αναρτήθηκε στις 16 Μάρτιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα