Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Κατ'εφαρμογή των διατάξεων της Αριθμ. Δ11/οικ.28711/1021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2882/Β/16.07.2020), σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 61 του ν.4701/2020 (ΦΕΚ 128/Α/30.6.2020) , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες (σύζυγοι με ή χωρίς ανήλικα τέκνα), συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών (ένας εκ των συζύγων και τουλάχιστον 1 παιδί), όπου ένα τουλάχιστον μέλος τους έχει την ιδιότητα: α) του Έλληνα πολίτη: β) πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και δ) της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Στην περίπτωση που ένα μόνο μέλος της οικογένειας είναι πολίτης των παραπάνω χωρών, η αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης υποβάλλεται από το μέλος αυτό.

Αν η ίδια προϋπόθεση συντρέχει στο πρόσωπο και των δύο συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης, η αίτηση υποβάλλεται από έναν από αυτούς.

Διευκρινίσεις:

-   Ως «οικογένεια» νοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μετά των τυχόν ανηλίκων άγαμων τέκνων τους που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη.

-   Ως μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται η οικογένεια που απαρτίζεται από ένα μόνο γονέα (άγαμο, σε χηρεία, σε διάσταση, διαζευγμένο ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα ή αντίστοιχες περιπτώσεις), ο οποίος ασκεί κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφική πράξη ή πρακτικό διαμεσολάβησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων άγαμων τέκνων.

-   Ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα, τα οποία κατά το έτος υποβολής της αίτησης συμπληρώνουν το 18 έτος της ηλικίας τους. Ειδικά ως προς τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το έτος 2020 και αφορούν στην εισοδηματική ενίσχυση του έτους 2019, ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα, τα οποία συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους εντός του έτους 2019.

-   Πρόσωπο, το οποίο είναι μέλος δύο οικογενειών, οι οποίες συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη, δε δικαιούται να λάβει για το ίδιο έτος δύο φορές την ετήσια εισοδηματική ενίσχυση.

  1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Α. Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές ή/και μειονεκτικές περιοχές τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την υποβολή της Αίτησης. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας του εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο (2) τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης, φορολογικά έτη σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού τους Μητρώου.

Β. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ.

Αναρτήθηκε στις 14 Αύγουστος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα