Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμαρχος Ζίτσας λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία, όρισε τους αντιδημάρχους η θητεία των οποίων λήγει στις 31-12-23.

Οι Αντιδήμαρχοι είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι:

1. Να εκτελούν τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, που αναφέρονται στα αντικείμενα και στις αρμοδιότητές του.

2. Να ελέγχουν και να υπογράφουν τα υπηρεσιακά έγγραφα των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους  που απευθύνονται σε άλλες Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε Πολίτες, Φορείς, Ιδρύματα κτλ και Υπηρεσίες εκτός Δήμου, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο.

3. Να εισηγούνται προς τον Δήμαρχο θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των Υπηρεσιών στις οποίες ορίζονται αρμόδιοι.

4. Να προτείνουν την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση του Δημάρχου.

5. Να υπογράφουν τις αποφάσεις συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού που εποπτεύουν και τις σχετικές βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν την μηνιαία παροχή της υπηρεσίας τους καθώς και τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες κ.α.).

6. Να εκπροσωπούν τον Δήμο στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς τους, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο.

7. Κάθε Αντιδήμαρχος να συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, καθώς και με τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων, της Κοινωφελούς  Επιχείρησης του Δήμου για τα θέματα αρμοδιότητάς του.

8. Να εποπτεύουν και να έχουν την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των υπαλλήλων που υπάγονται στις αρμοδιότητές τους.

9. Να έχουν και εκείνοι, πέραν του Δημάρχου, δικαίωμα τέλεσης πολιτικού γάμου και υπογραφής δηλώσεων τέλεσης πολιτικού γάμου

8.  Να θεωρούν με την ένδειξη «Με εντολή Δημάρχου» το γνήσιο των υπογραφών

 

Σημείωση

  1. Όσον αφορά διαδικασίες για έργα, προμήθειες και υπηρεσίες, όπου η διαδικασία άρχεται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, και από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ο Δήμαρχος, παραμένει αρμόδιος για την υπογραφή όλων των σχετικών πράξεων και αποφάσεων π.χ. τεκμηριωμένο αίτημα,  διακηρύξεις, αποφάσεις αναθέσεων, υπογραφή συμβάσεων και άλλων σχετικών πράξεων
  2. Σε περιπτώσεις που δεν αναφέρονται παραπάνω και δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες που ρητά παραμένουν στον Δήμαρχο, όπως ορίζεται από την παρούσα απόφαση ή από το νόμο, θεωρείται ότι η αρμοδιότητα ασκείται από κάθε Αντιδήμαρχο στον τομέα που επιβλέπει
  3. Οποιαδήποτε αρμοδιότητα δεν έχει μεταβιβαστεί με την παρούσα σε Αντιδήμαρχο ανήκει στον Δήμαρχο

 

Οι αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα