Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Αντιδήμαρχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. 1084

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας

αφού έλαβε υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α114/8.6.2006), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
 • Τις διατάξεις του ν. 4354/2015, όπως ισχύει αναφορικά με την αντιμισθία Αντιδημάρχων.
 • Την ΚΥΑ 72865/10-12-2018 (ΦΕΚ 5726 τ.Β΄) Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
 • Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 • την εγκύκλιο 48/22119/07-04-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον αριθμό έμμισθων και άμισθων Αντιδημάρχων  (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ)
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Ζίτσας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 14.788 κατοίκους
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζίτσας έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες
 • Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας (ΦΕΚ 4112/B/2020)
 • Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α 1. Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

2. Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Αειφορίας και Αγροτικής Παραγωγής τον κ. Μπαλαντάνη Ηρακλή  του Γεωργίου

3. Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού τον κ. Ράδο Γεώργιο του Νικολάου (αριθ. απόφασης 19/05-01-23)

4. Ορίζει ως έμμισθη Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης την κ. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα του Γεωργίου

5. Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών τον κ. Λάμπρου Δημήτριο του Νικολάου

6. Ορίζει ως άμισθο Αντιδήμαρχο Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Απασχόλησης τον κ. Λαδά Γεώργιο του Νικολάου


Β. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι:

1. Να εκτελούν τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, που αναφέρονται στα αντικείμενα και στις αρμοδιότητές του.

2. Να ελέγχουν και να υπογράφουν τα υπηρεσιακά έγγραφα των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους  που απευθύνονται σε άλλες Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε Πολίτες, Φορείς, Ιδρύματα κτλ και Υπηρεσίες εκτός Δήμου, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο.

3. Να εισηγούνται προς τον Δήμαρχο θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των Υπηρεσιών στις οποίες ορίζονται αρμόδιοι.

4. Να προτείνουν την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση του Δημάρχου.

5. Να υπογράφουν τις αποφάσεις συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού που εποπτεύουν και τις σχετικές βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν την μηνιαία παροχή της υπηρεσίας τους καθώς και τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες κ.α.).

6. Να εκπροσωπούν τον Δήμο στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς τους, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο.

7. Κάθε Αντιδήμαρχος να συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, καθώς και με τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων, της Κοινωφελούς  Επιχείρησης του Δήμου για τα θέματα αρμοδιότητάς του.

8. Να εποπτεύουν και να έχουν την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των υπαλλήλων που υπάγονται στις αρμοδιότητές τους.

9. Να έχουν και εκείνοι, πέραν του Δημάρχου, δικαίωμα τέλεσης πολιτικού γάμου και υπογραφής δηλώσεων τέλεσης πολιτικού γάμου

8.  Να θεωρούν με την ένδειξη «Με εντολή Δημάρχου» το γνήσιο των υπογραφών

 

Σημείωση

 1. Όσον αφορά διαδικασίες για έργα, προμήθειες και υπηρεσίες, όπου η διαδικασία άρχεται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, και από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ο Δήμαρχος, παραμένει αρμόδιος για την υπογραφή όλων των σχετικών πράξεων και αποφάσεων π.χ. τεκμηριωμένο αίτημα,  διακηρύξεις, αποφάσεις αναθέσεων, υπογραφή συμβάσεων και άλλων σχετικών πράξεων
 2. Σε περιπτώσεις που δεν αναφέρονται παραπάνω και δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες που ρητά παραμένουν στον Δήμαρχο, όπως ορίζεται από την παρούσα απόφαση ή από το νόμο, θεωρείται ότι η αρμοδιότητα ασκείται από κάθε Αντιδήμαρχο στον τομέα που επιβλέπει
 3. Οποιαδήποτε αρμοδιότητα δεν έχει μεταβιβαστεί με την παρούσα σε Αντιδήμαρχο ανήκει στον Δήμαρχο

Γ. Η αναπλήρωση του Δημάρχου γίνεται από τον Αντιδήμαρχο, κ. Λάμπρου Δημήτριου 

   Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Λάμπρου Δημήτριου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

   Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τις αρμοδιότητες ασκεί ο  Αντιδήμαρχος κ. Μπαλαντάνης Ηρακλής

  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Μπαλαντάνη Ηρακλή τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Ράδου Γεώργιου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λαδάς Γεώργιος

  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου κ. Παπαδημητρίου Θεμελή Χριστίνας τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαλαντάνης Ηρακλής

  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Λαδά Γεώργιου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ράδος Γεώργιος

  Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται για το διάστημα μέχρι 31-12-2023. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ


Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα