Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Αντιδήμαρχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 212

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας


αφού έλαβε υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)
 • Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β' 630) για τον Δήμο Ζίτσας,
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζίτσας έχει πέντε(5) Δημοτικές Ενότητες.
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.1753/3-8-2011.)
 • Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι


1) Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ζίτσας, με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, έως 31/8/2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:
Α. Ι. Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΡΑΡΡΑ ΦΩΤΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει: α) καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
- την εποπτεία του προσωπικού της αρμοδιότητάς του.
- την υπογραφή πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών,
- την υπογραφή των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών όλου του προσωπικού του Δήμου
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών και τη λειτουργία των ΚΕΠ του Δήμου
- την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
2. Την εποπτεία των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών και του Τμήματος Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου.
3. Την υπογραφή εγγράφων και δικαιολογητικών σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
4. Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων και βεβαιωτικών καταλόγων.
5. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.
β. τις κατά τόπο αρμοδιότητες
Έχει την ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας ΕΚΑΛΗΣ και συγκεκριμένα :

i) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ii) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Εκάλης.

ΙΙ. Με την παρούσα εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω με εντολή Δημάρχου:
-να θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών.
-να υπογράφει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

Β. Ι. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΓΡΙΒΑ ΠΕΡΙΚΛΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
α. καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων:
1. Της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.
2. Της Καθημερινότητας.
3. Την εποπτεία του προσωπικού της αρμοδιότητάς του.
4. την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
5. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.
β. Οι κατά τόπο αρμοδιότητες
Έχει την ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας ΖΙΤΣΑΣ και συγκεκριμένα :
α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους. β) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ζίτσας.

ΙΙ. Με την παρούσα εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω με εντολή Δημάρχου:
-να θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών.
-να υπογράφει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

Γ. Ι. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΣΤΑΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
α. καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων:
1. Της υπηρεσίας Ύδρευσης.
2. Της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.
3. Την εποπτεία του προσωπικού της αρμοδιότητάς του.
4. Την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
5. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.

β. Οι κατά τόπο αρμοδιότητες
Έχει την ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας ΜΟΛΟΣΣΩΝ και συγκεκριμένα:
α)Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους. β) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Μολοσσών.

ΙΙ. Με την παρούσα εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω με εντολή Δημάρχου:
-να θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών.
-να υπογράφει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

Δ. Ι. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΣΦΗΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
α. καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων:
1. Του τομέα Αγροτικών θεμάτων
2. Του τομέα του Περιβάλλοντος
3. Την έκδοση και ανάκληση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, του στάσιμου εμπορίου και των περιπτέρων
4. Τη χρήση γης
5. Την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
6. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.

β. Οι κατά τόπο αρμοδιότητες
Έχει την ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ και συγκεκριμένα:
α)Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους. β) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Πασσαρώνος.

ΙΙ. Με την παρούσα εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω με εντολή Δημάρχου:
-να θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών.
-να υπογράφει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

Ε.Ι. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει:
α. καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων:
1. Του τομέα Παιδείας, δια Βίου Μάθησης -Πολιτισμού- Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
2. Της Πολιτικής Ισότητας των Φύλων.
3. Του τομέα Τουριστικής Ανάπτυξης.
4. Την εποπτεία του προσωπικού της αρμοδιότητάς της.
5. Την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
6. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε θέματα των αρμοδιοτήτων της.

β. Οι κατά τόπο αρμοδιότητες
Έχει την ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ και συγκεκριμένα:
α)Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
β) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ευρυμενών.

ΙΙ. Με την παρούσα εξουσιοδοτεί την ανωτέρω με εντολή Δημάρχου:
-να θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών.
-να υπογράφει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.


2)

 • Η αναπλήρωση του Δημάρχου γίνεται από τον Αντιδήμαρχο, Ράρρα Φώτιο.
 • Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Ράρρα Φώτιου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
 • Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Γρίβα Περικλή τις αρμοδιότητες ασκεί ο Σταλίκας Γεώργιος.
 • Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Σταλίκα Γεώργιου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Γρίβας Περικλής.
 • Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Σφήκα Νικολάου τις αρμοδιότητες ασκεί η Γεωργούλη Γιαννούλα.
 • Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου κ. Γεωργούλη Γιαννούλας τις αρμοδιότητες ασκεί ο Σφήκας Νικόλαος.
 • Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 74]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 75]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 76]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 77]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 79]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 80]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 82]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 83]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 84]

Ο καιρός στην περιοχή

Notice (8): Uninitialized string offset: 0 [CORE/cake/libs/view/helpers/html.php, line 608]
° Υγρασία: Άνεμος: 0 χμ/ώ
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα