Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Αντιδήμαρχοι

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. 1198 

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας

αφού έλαβε υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α114/8.6.2006), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 •  Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 • Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 • την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Ζίτσας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 14.788 κατοίκους
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζίτσας έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες
 • Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας (ΦΕΚ 5249/Β/2018 και 498/Β΄/20-2-2019)
 • Την αρ. πρωτ. 14931/09-09-2019 δήλωση ανεξαρτητοποίησης κ. Παναγιώτη Μαλισσόβα από την παράταξη «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Την 1125/2019 προηγούμενη απόφαση Δημάρχου Ζίτσας

Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

A 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΣΦΗΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων όπως περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου Ζίτσας:

 α. του τομέα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

 β. Την εποπτεία του προσωπικού της αρμοδιότητάς του.

 γ. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.

 

2.  Ορίζει Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Αειφορίας και Αγροτικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων όπως περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου Ζίτσας:

α. Του τομέα Αγροτικών θεμάτων

β. Του τομέα του Περιβάλλοντος

γ. Της έκδοσης και ανάκλησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, του  στάσιμου εμπορίου και των περιπτέρων

δ. Της χρήσης γης

ε. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε θέματα των αρμοδιοτήτων της

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού , Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΡΑΔΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, όπως περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου Ζίτσας:

α. Του τομέα Παιδείας και Πολιτισμού

β. Του τομέα Τουριστικής Ανάπτυξης.

γ. του τομέα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

δ. Την εποπτεία του προσωπικού της αρμοδιότητάς του

ε. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.

 

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, όπως περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου Ζίτσας:

α. Του τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας

β. Του τομέα Προαγωγής Δημόσιας Υγείας.

γ. του τομέα Απασχόλησης και εθελοντισμού

δ. του τομέα εναρμόνισης δράσεων και έργων για άτομα με ειδικές ανάγκες

ε. Την εποπτεία του προσωπικού της αρμοδιότητάς του

στ. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.

 

5. Τροποποιεί την με αριθμό 1125/2019 απόφαση Δημάρχου Ζίτσας ως προς τον τίτλο και τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. ΡΑΡΡΑ ΦΩΤΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και στο εξής τον ορίζει  Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου Ζίτσας:

α. Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελείται από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και Το Τμήμα ΚΕΠ όσον αφορά :

- την εποπτεία του  προσωπικού της αρμοδιότητάς του

- την υπογραφή των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών όλου του προσωπικού του Δήμου

- την υπογραφή πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών,

- τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού του της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας

-  την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

- τη λειτουργία των ΚΕΠ,

- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

 β. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών, του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας και του Τμήματος Ταμείου όσον αφορά τα θέματα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

γ.  Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων και βεβαιωτικών καταλόγων.

δ. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.

 

Με την παρούσα εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω με εντολή Δημάρχου:

-να υπογράφει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

 

Β. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι

 • έχουν την αρμοδιότητα υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου και του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, καθώς και του συνόλου των εγγράφων, βεβαιώσεων, συμβάσεων, διακηρύξεων κλπ που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών που επιβλέπουν, κατευθύνουν και ελέγχουν
 • έχουν και εκείνοι, πέραν του Δημάρχου, δικαίωμα τέλεσης πολιτικού γάμου και υπογραφής δηλώσεων τέλεσης πολιτικού γάμου
 • εκπροσωπούν το Δήμο στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς τους
 • εποπτεύουν και έχουν την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των υπαλλήλων που υπάγονται στις αρμοδιότητές τους.
 • Θεωρούν με την ένδειξη «Με εντολή Δημάρχου» το γνήσιο των υπογραφών

  

 Γ. Η αναπλήρωση του Δημάρχου γίνεται από τον Αντιδήμαρχο, Ράρρα Φώτιο.       Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Ράρρα Φώτιου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Σφήκα Νικόλαου  τις αρμοδιότητες ασκεί ο  Αντιδήμαρχος κ. Μαλισσόβας Παναγιώτης

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Μαλισσόβα Παναγιώτη τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σφήκας Νικόλαος 

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Ράδου Γεώργιου  τις αρμοδιότητες ασκεί η  Αντιδήμαρχος κ. Μπαλάφα Αικατερίνη

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου κ. Μπαλάφα Αικατερίνης τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.  Ράδος Γεώργιος 

Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται για το διάστημα μέχρι 31-10-2021. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

                                                              Ο Δήμαρχος

                                                            Πλιάκος Μιχαήλ


Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα