Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας, αφού έλαβε υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄

114/8.6.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τ. Α’) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄134) και από το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023(ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’ ) και του άρθρου  92 ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’): Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών

4. Την υπ΄αριθ. 28549/16-4-2019 (ΦΕΚ 1327/17-04-2019 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει».

5. Την με αριθμ. πρωτ. 94548/06.11.2023 εγκύκλιο (αριθμός 1237) του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 5056/2023 (Α’ 163) για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων και την κατάργηση των δημοτικών ν.π.δ.δ.».

6. Την εγκύκλιο 1333/110822/27.12.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Αντιδήμαρχοι», από την οποία προκύπτει ότι στον Δήμο Ζίτσας μπορούν να ορισθούν 6 έμμισθοι Αντιδήμαρχοι (5 βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων και συγχώνευσης 5 δημοτικών ενοτήτων, καθώς και 1, λόγω κατάργησης του ΝΠΔΔ Δήμου Ζίτσας) και 2 άμισθοι Αντιδήμαρχοι.

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Ζίτσας, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4112/τ. Β΄/2020.

8. Την αριθ. 100/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων όπως αυτή ισχύει με την οποία ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ζίτσας κατά τις εκλογές της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023

9.Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Αριθμός Απόφασης 2846/Β4-461/2023, ΦΕΚ 2802/Β/26-04-2023) για το Δήμο Ζίτσας, ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 17.282 κατοίκους.

10. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζίτσας, προήλθε από συγχώνευση πέντε (5) Δημοτικών Ενοτήτων.

11. την αρ. πρωτ. 75/02-01-2024 βεβαίωση πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

12. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας

όρισε τους Αντιδημάρχους οι οποίοι:

1. διαβιβάζουν και παρουσιάζουν στα αρμόδια όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή) τις εισηγήσεις των υπηρεσιών που εποπτεύουν για τα θέματα των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και μεριμνούν για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

2. έχουν την εποπτεία του προσωπικού της αρμοδιότητάς τους, να υπογράφουν τις αποφάσεις συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού που εποπτεύουν και τις σχετικές βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν την μηνιαία παροχή της υπηρεσίας τους καθώς και τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες κ.α.) και εισηγούνται προς τον Δήμαρχο θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των Υπηρεσιών στις οποίες ορίζονται αρμόδιοι.

3. εκπροσωπούν τον Δήμο σε φορείς και στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς τους, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο.

4. Κάθε Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα αρμοδιότητάς του.

5. Εποπτεύουν και έχουν την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των υπαλλήλων που υπάγονται στις αρμοδιότητές τους.

6. Έχουν και εκείνοι, πέραν του Δημάρχου, δικαίωμα τέλεσης πολιτικού γάμου και υπογραφής δηλώσεων τέλεσης πολιτικού γάμου

7.  Θεωρούν με την ένδειξη «Με εντολή Δημάρχου» το γνήσιο των υπογραφών των πολιτών

 

Η αναπλήρωση του Δημάρχου γίνεται από τον Αντιδήμαρχο, κ. Σιαφάκα Γεώργιο

   Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Σιαφάκα Γεώργιου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

   Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Δημήτριου τις αρμοδιότητες ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα.

  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου κ. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνας τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρίου Δημήτριος.

  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου κ. Μπαλάφα Αικατερίνης τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βότσικας Αλκιβιάδης .

  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Βότσικα Αλκιβιάδη τις αρμοδιότητες ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Μπαλάφα Αικατερίνη.

  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Μπαλαντάνη Ηρακλή τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χαρλάς Βασίλειος

   Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Χαρλά Βασίλειου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαλαντάνης Ηρακλής

 Η ανάκληση ορισμού του Aντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση του δημάρχου οποτεδήποτε και για το λόγο που κρίνει ο δήμαρχος ως όργανο διοίκησης του δήμου, χωρίς την υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας.           

Ο καιρός στην περιοχή

15,98° Υγρασία: 72% Άνεμος: 0,51 χμ/ώ
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα