Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Δημοτικό Συμβούλιο

Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.  

  Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.    Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, σύμφωνα με το σχέδιο της Δημοτικής επιτροπής.

 Εγκρίνει τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου ύστερα από εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής,  η οποία αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την Δημοτική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους.

  Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιό της έως το τέλος Ιουνίου.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο επίσης:

-Θεσπίζει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, με τις οποίες θέτει κανόνες και καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για τα θέματα που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 

-Γνωμοδοτεί, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των συμβουλίων των οικείων Κοινοτήτων, για τον ανακαθορισμό του αριθμού και των ορίων των Κοινοτήτων προκειμένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα

-Εισηγείται ώστε οικισμός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής  με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, να αποτελέσει δημοτική Κοινότητα, για αναπτυξιακούς, συγκοινωνιακούς ή ιστορικούς λόγους, προκειμένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

-Γνωμοδοτεί, ύστερα και από τη σύμφωνη γνώμη των οικείων συμβουλίων Κοινοτήτων ή του Προέδρου Κοινότητας για τη συγχώνευση κοινοτήτων ή την ένταξή τους σε άλλον όμορο δήμο, προκειμένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα

-Υποβάλλει πρόταση προκειμένου να οριστεί οικισμός ως ιστορική έδρα του Δήμου

-Προτείνει τη μετονομασία του Δήμου,  κοινοτήτων και οικισμών προκειμένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα

-Αποφασίζει για την ονομασία και την μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών

-Καθορίζει με απόφασή του το σήμα που μπορεί να χρησιμοποιεί ο Δήμος το οποίο αποτελεί δηλωτικό στοιχείο της ιδιαιτερότητας του χώρου συνεκτιμώντας τα στοιχεία που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής του, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών

-Συγκροτεί με απόφασή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2713/1999, όπως ισχύει, Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας

-Αποφασίζει για τη συγκρότηση και σύγκληση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3443/2006 το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους.

-Συγκροτεί με απόφαση του Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την απασχόληση, που αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του δήμου και έχει σαν αποστολή την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν στους ανέργους με κύριο στόχο την υποστήριξή τους και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης,

 Κάθε τοπική ή δημοτική κοινότητα διαθέτει τοπικό ή δημοτικό γραφείο. Το δημοτικό συμβούλιο καθορίζει ποιες υπηρεσιακές μονάδες μπορούν να λειτουργήσουν στις τοπικές ή δημοτικές κοινότητες.

-Εγκρίνει τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου

-Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου

-Αποφασίζει για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α’ 225)

-Αποφασίζει για την ίδρυση ή συμμετοχή του δήμου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) ή για την προσαρμογή υφισταμένων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και δικτύων δήμων στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020

-Αποφασίζει για τον ορισμό εκπροσώπου του δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Αναπτυξιακών Οργανισμών του άρθρου 2 του ν. 4674/ 2020 (Α΄ 53).

-Αποφασίζει την αποδοχή ή την απόρριψη προτάσεων περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του Ελληνικού Δημοσίου, των εταιρειών του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π., Υπερταμείο), του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και συμφωνεί το αντάλλαγμα και τους όρους της σύμβασης παραχώρησης

 Από τις 30.6.2024 οι αρµοδιότητες της δηµοτικής επιτροπής παιδείας ασκούνται από το δηµοτικό συµβούλιο ή από επιτροπή που συστήνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου

 • Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λιάκος Παναγιώτης
 • Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παππάς Μάνθος
 • Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγόρος Ηλίας

Δημοτικό Συμβούλιo

 • Γρίβας Περικλής του Βασιλείου
 • Δημητρίου Δημήτριος του Νικολάου
 • Λάμπρου Δημήτριος του Νικολάου
 • Μπαλάφα Αικατερίνη του Χρυσοστόμου
 • Μπαλαντάνης Ηρακλής του Γεωργίου
 • Μάστακας Χρήστος του Δημητρίου
 • Βότσικας Αλκιβιάδης του Βασιλείου
 • Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα του Γεωργίου
 • Πανταζής Μιχαήλ του Γεωργίου
 • Γκόγκου-Κίτσου Χριστίνα του Θωμά
 • Λαδάς Γεώργιος του Νικολάου
 • Χαρλάς Βασίλειος του Κων/νου
 • Σιαφάκας Γεώργιος του του Ιωάννη
 • Ράρρας Φώτιος του Δημητρίου
 • Παϊκας Σπυρίδων του Ανδρέα
 • Γούλα Σοφία του Ιωάννη
 • Γκέκας Απόστολος του Βασιλείου
 • Οικονόμου Αθηνά του Χρήστου
 • Σφήκας Μιχαήλ του Λάμπρου
 • Δαρδάνη Σπυριδούλα του Ηλία
 • Γεωργούλη Γιαννούλα του Ιωάννη
 • Μπούτσικος Νικόλαος του Αναστασίου
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα