Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναρτώνται και στη σελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη σελίδα του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ.

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17-11-20

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 17η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφά...

Αναρτήθηκε στις 13 Νοέμβριος 2020 Περισσότερα »
Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Καφενείο - Ψητοπωλείο», της κας. Τζούμα Πολυξένης του Γεωργίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γραμμένου Δ.Ε. Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας Αρ. Απόφασης
12/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής ήτοι: Στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ανάλογα με τον χώρο στο κατάστημα «Καφενείο-Ψητοπωλείο» με αριθ. άδειας 3429/15-02-2012, που βρίσκεται στην Τ.Κ Γραμμένου , Δ.Ε Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας. Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες 7:30 μέχρι 15:30 και 17:30 μέχρι 22:00 τη χειμερινή περίοδο και 7:00 μέχρι 15:00 και 17:30 μέχρι 23:00 την θερινή περίοδο 1. Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 2. Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι...

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2015 Περισσότερα »
Τροποποίηση των υπ΄αριθ 163/2012 και 251/2012 Α.Δ.Σ που αφορά την σύσταση επιτροπής η οποία θα αποφανθεί για το «παραδεκτό & αληθές αιτήσεων» σχετικά με την διαφοροποίηση του πίνακα επικειμένων της Π.Ε. Ελεούσας Αρ. Απόφασης
11/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συμφωνεί και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη σύσταση της παραπάνω 3μελούς Επιτροπής, όπως προτάθηκε από τον πρόεδρο της Ε.Π.Ζ., η οποία ύστερα από επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) θα αποφασίζει για το παραδεκτό και αληθές των υποβληθέντων αιτήσεων, συντάσσοντας πρωτόκολλο καταγραφής επικειμένων, απαραίτητο συστατικό για την σύνταξη διορθωτικών πράξεων, διαδικασία για την οποία αρμόδια υπηρεσία είναι η Πολεοδομία του Δήμου Ιωαννιτών.

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2015 Περισσότερα »
Γνωμοδότηση για ορισμό προτεινόμενων θέσεων για τη μεταφορά νεκροταφείου στη Τ.Κ Πετσαλίου Δήμου Ζίτσας Αρ. Απόφασης
10/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συμφωνεί με τις προτεινόμενες δύο (2) θέσεις «Παλιούρι» και «Αγ Νικόλαο» οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη μεταφορά του συγκεκριμένου νεκροταφείου σύμφωνα με την υπ΄αριθ 13/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Πετσαλίου και παραπέμπει το ανωτέρω θέμα στο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2015 Περισσότερα »
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΥΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ( Καφενείο) στον κ. Ζώτο Δημήτριο του Ευαγγέλου στην Τ.Κ Βρυσούλας Δήμου Ζίτσας Αρ. Απόφασης
09/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΥΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ( Καφενείο)», στον κ. Ζώτο Δημήτριο του Ευαγγέλου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Βρυσούλα του Δήμου Ζίτσας. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ...

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2015 Περισσότερα »
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) Παλαιοθόδωρου Ειρήνη του Ιωάννη στην Τ.Κ Λοφίσκου Αρ. Απόφασης
08/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», στην κα. Παλαιοθόδωρου Ειρήνη του Ιωάννη, που βρίσκεται στην Τ.Κ Λοφίσκου του Δήμου Ζίτσας. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας η ενδιαφερόμενη υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολο...

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2015 Περισσότερα »
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (Καφενείο) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Απόφασης
07/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (Καφενείο) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (Παντοπωλείο)», στον κ. Τάτση Γεώργιο του Ιωάννη, που βρίσκεται στην Τ.Κ Πολυδώρου  του Δήμου Ζίτσας. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρι...

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2015 Περισσότερα »
Ανάκληση και χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) στην Καφέτση Παναγιώτα Αρ. Απόφασης
06/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Α) Ανακαλεί την χορηγηθείσα με αριθ. απόφ. 41/2014 προέγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας λόγω παρέλευσης ως άπρακτου του χρονικού ορίου των πέντε μηνών που ορίζεται για την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Β) Εγκρίνει τη χορήγηση νέας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», στην κα. Καφέτση Παναγιώτα του Γεωργίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Βρυσούλας του  Δήμου Ζί...

Αναρτήθηκε στις 16 Φεβρουάριος 2015 Περισσότερα »
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης δύο καλυμβητικών δεξαμενών εντός Γυμναστηρίου στη θέση «Βλαχόστρατα» της Τ.Κ Βουνοπλαγιάς στον κ. Κούτρα Νικόλαο του Βύρωνα Αρ. Απόφασης
05/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει την χορήγηση  προέγκρισης άδειας ίδρυσης δύο κολυμβητικών δεξαμενών εντός Γυμναστηρίου στη θέση «Βλαχόστρατα» της Τ.Κ Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας στον κ. Κούτρα Νικόλαο του Βύρωνα.

Αναρτήθηκε στις 16 Φεβρουάριος 2015 Περισσότερα »
Ανάκληση και χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) στον κ. Γκέγκα Ευάγγελο Αρ. Απόφασης
04/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Α) Ανακαλεί την χορηγηθείσα με αριθ. απόφ. 27/2014 προέγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας λόγω παρέλευσης ως άπρακτου του χρονικού ορίου των πέντε μηνών που ορίζεται για την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Β) Εγκρίνει τη χορήγηση νέας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», στον κ. Γκέγκα Ευάγγελο του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Λιγοψάς του  Δήμου Ζίτ...

Αναρτήθηκε στις 16 Φεβρουάριος 2015 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

15,98° Υγρασία: 72% Άνεμος: 0,51 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα