Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:  «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ»   Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς». Ο κωδικός ΟΠΣ του έργου είναι 6001806. Το έργο με τίτλο: «Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 2.111.182,52€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα...

Αναρτήθηκε στις 15 Ιούλιος 2024 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

      Ο Δήμαρχος Ζίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 164.227.92€ χωρίς ΦΠΑ, και 185.713,56€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13% & 24%) και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της αριθμ. πρωτ. 11303/26-06-2024 Διακήρυ...

Αναρτήθηκε στις 26 Ιούνιος 2024 Περισσότερα »
Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας»   Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας». Ο κωδικός ΟΠΣ του έργου είναι 6002988. Το έργο με τίτλο: «Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 863.337,58€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα ...

Αναρτήθηκε στις 17 Μάιος 2024 Περισσότερα »
Προμήθεια & Τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου με δυνατότητα επέκτασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια & Τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου με δυνατότητα επέκτασης». Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 349737 Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 220.000,00 €μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 272.800,00€). Στοιχεία επικοι...

Αναρτήθηκε στις 26 Απρίλιος 2024 Περισσότερα »
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, Προμήθεια των αναγκαίων μικροανταλλακτικών και Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα και Μηχανήματα έργων του Δήμου Ζίτσας έτους 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, Προμήθεια των αναγκαίων μικροανταλλακτικών και Προμήθεια Ελαστικών  για τα οχήματα και Μηχανήματα έργων του Δήμου Ζίτσας έτους 2024». Η συνολική αξία των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχ...

Αναρτήθηκε στις 17 Απρίλιος 2024 Περισσότερα »
Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας

Το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας» ποσού 3.807.301,47€, είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα: «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ 2.0"» στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», στον Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU και περιλαμβάνει ένα (1) κύριο υποέργο και ένα (1) συμπληρωματικό / συνοδό υποέργο, των οποίων το φυσικό αντικείμ...

Αναρτήθηκε στις 14 Μάρτιος 2024 Περισσότερα »
Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Οδών Δήμου Ζίτσας για το έτος 2024

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Οδών Δήμου Ζίτσας για το έτος 2024, ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Ε» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη 40/2023 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών  Έργων. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  84.071,83€ (µε ΦΠΑ 24%). Ο Δήμος Ζίτσας καλεί τους...

Αναρτήθηκε στις 23 Ιανουάριος 2024 Περισσότερα »
Πλειοδοτική φανερή προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «ισόγειου καταστήματος» στην Κοινότητα Λύγγου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισόγειου καταστήματος» εμβαδού 55,20 και βοηθητικού χώρου 45,05τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην Κοινότητα Λύγγου [Δ.Ε. Πασσαρώνος] Δήμου Ζίτσας, για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς:  πενήντα ένα ευρώ(51,00€) και για χρονικό διάστημα έξι [6] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεού...

Αναρτήθηκε στις 17 Ιανουάριος 2024 Περισσότερα »
Προμήθεια Υλικών ‘Υδρευσης Δ. Ζίτσας έτους 2024

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Υλικών ‘Υδρευσης Δ. Ζίτσας έτους 2024». Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  48.387,10 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 60.000,00 €). Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα  16:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγων...

Αναρτήθηκε στις 21 Δεκέμβριος 2023 Περισσότερα »
Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού του Δήμου για τα έτη 2024 & 2025

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού του Δήμου για τα έτη 2024 & 2025», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 172.782,51€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Αναρτήθηκε στις 20 Δεκέμβριος 2023 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

28,98° Υγρασία: 51% Άνεμος: 0 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα