Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Οδών Δήμου Ζίτσας για το έτος 2024

Ο Δήμος Ζϊτσας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την "Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Οδών Δήμου Ζίτσας για το έτος 2024" με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 07η Νοεμβρίου 2023 και ώρα16:00 μ.μ. και η καταληκτκή ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16:00 μ.μ.

Αναρτήθηκε στις 07 Νοέμβριος 2023 Περισσότερα »
Διαχείριση ΑΕΚΚ για το έργο«Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας»

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας Διαχείριση ΑΕΚΚ για το έργο«Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας»,προϋπολογισμού 98.240,00€ χωρίς ΦΠΑ και 121.817,60€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες τουΔήμου Ζίτσας, με Συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 247218 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης τιμής. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρ...

Αναρτήθηκε στις 20 Οκτώβριος 2023 Περισσότερα »
Προμήθειας Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας της υπολειπόμενης «Προμήθειας Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 100.192,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2023 στον Κ.Α. 64-7135.008 «Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» ύψους 100.192,00€.

Αναρτήθηκε στις 19 Οκτώβριος 2023 Περισσότερα »
Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 09/10/2023 και ώρα 10:00 π.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: 13/10/2023 και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αναρτήθηκε στις 18 Σεπτέμβριος 2023 Περισσότερα »
Yποέργο 1 «Προμήθεια 5 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 4 φορτιστών» της Πράξης: «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Ζίτσας»

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για το Yποέργο 1 «Προμήθεια 5 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 4 φορτιστών» της Πράξης με τίτλο: «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Ζίτσας»,» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας-τιμής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη Μελέτη 34/2023 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας &  Περιβάλλοντος, Τμήμα Η/Μ  Έργων και Συγκοινωνιών.             Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχε...

Αναρτήθηκε στις 08 Σεπτέμβριος 2023 Περισσότερα »
Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων Ελεούσας

Ο Δήμος Ζίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση του έργου:«Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων Ελεούσας,  Δήμου Ζίτσας», Κωδικός ΝUTS: EL543 (Ιωάννινα), με προϋπολογισμό 800.000 € με τον Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 571.166,87€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 12:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29η Σ...

Αναρτήθηκε στις 06 Σεπτέμβριος 2023 Περισσότερα »
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πέριξ της Δομής «Αγία Ελένη» στην κοινότητα Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πέριξ της Δομής «Αγία Ελένη» στην κοινότητα Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας»   Ο Δήμος Ζίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πέριξ της Δομής «Αγία Ελένη» στην κοινότητα Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας» (CPV: 45212000-6), Κωδικός ΝUTS: EL543 (Ιωάννινα), με προϋπολογισμό 175.000 € με τον Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝμε προϋπολογισμό...

Αναρτήθηκε στις 30 Αύγουστος 2023 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΣΟΤΡΟΧΟΥ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ζίτσας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1)»ανισότροχου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή(CPV: 43260000-3) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 120.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από πόρους χρηματοδότησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 50300/28-07-2022 Απόφαση (ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία χρηματοδοτείται η «Προμήθεια απορριμμα...

Αναρτήθηκε στις 29 Αύγουστος 2023 Περισσότερα »
Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων τμήματος οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου – Β’ Φάση

Η παρούσα πράξη αφορά τη Β΄ φάση του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου», το οποίο περιλαμβάνει το υπόλοιπο της κατασκευαστικής εργολαβίας για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στο Ροδοτόπι μήκους 3.942,93μ, βαρυτικών αγωγών και 127,14μ καταθλιπτικών αγωγών μέχρι και την σύνδεσή του με το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΙ, όπως και την ολοκλήρωση της κατασκευής του αντλιοστασίου (Ε1) και των ιδιωτικών συνδέσεων. Η αρχαιολογική υπηρεσία θα συνεχίσει την παρακολούθηση της κατασκευής και θα γίνει η σύνδεση του έ...

Αναρτήθηκε στις 23 Αύγουστος 2023 Περισσότερα »
Προμήθεια Yγρών Kαυσίμων - Λιπαντικών - Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του για τα έτη 2023-2025

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει  ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την «Προμήθεια Yγρών Kαυσίμων - Λιπαντικών - Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του για τα έτη 2023-2025» Για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Τμήμα Α΄-πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) και Τμήμα Β΄ (καύσιμα θέρμανσης), θέρμανσης  θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιµής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά...

Αναρτήθηκε στις 21 Αύγουστος 2023 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

-3,02° Υγρασία: 100% Άνεμος: 0,51 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα