Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Συλλογή και Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών-Ζίτσας-Μολοσσών & Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων Δ. Ζίτσας

            Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει  ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για τη «Συλλογή και Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών-Ζίτσας-Μολοσσών & Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων Δ. Ζίτσας», με CPV: 90511100-3, 90918000-5 & 90513000-6 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη Μελέτη 35_2023 της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται σ...

Αναρτήθηκε στις 04 Αύγουστος 2023 Περισσότερα »
Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών του Προσώπων δωδεκάμηνης διάρκειας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών του Προσώπων δωδεκάμηνης διάρκειας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.023.40€ χωρίς ΦΠΑ, και 48.615.45€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13%).

Αναρτήθηκε στις 20 Ιούνιος 2023 Περισσότερα »
Εκμίσθωση δύο (2) δημοτικών ακινήτων

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δύο (2) δημοτικών ακινήτων, που αποτελούνται από: 1) Γραφεία 1ου ορόφου συνολικής επιφάνειας 322,23 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 335,132χιλ., επί του οικοπέδου ΚΑΕΚ 201191005010/0/4 που αποτελείται από πέντε (5) μεγάλες αίθουσες, δύο (2) γραφεία, τέσσερα (4) WC, μία (1) κουζίνα, μία βεράντα μπροστά επί της πλατείας Γ. Σταύρου και μια (1) βεράντα πίσω προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, 2) Γραφεία 2ου ορόφου συνολικής επ...

Αναρτήθηκε στις 20 Ιούνιος 2023 Περισσότερα »
Εκμίσθωση δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως ξυλείας συστάδας 4β Κοινότητας Βασιλόπουλου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως ξυλείας της συστάδας έκτασης 36,43Ηα ενδεικτικού λήμματος 977,00κ.μ. ξυλώδους όγκου δημοτικού δάσους Κοινότητας Βασιλόπουλου Δήμου Ζίτσας. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ένα [1] έτος, από την υπογραφή της σύμβασης και της άδειας απολήψεως, με δικαίωμα παράτασης έως ένα (1) έτος ύστερα από αίτημα του αναδόχου που θα εξεταστεί αρμοδίως. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ.Πασ...

Αναρτήθηκε στις 20 Ιούνιος 2023 Περισσότερα »
Eκμίσθωση δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως ξυλείας συστάδας 5α Κοινότητας Βασιλόπουλου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως ξυλείας της συστάδας έκτασης 51,91Ηα ενδεικτικού λήμματος 995,00κ.μ. ξυλώδους όγκου δημοτικού δάσους Κοινότητας Βασιλόπουλου Δήμου Ζίτσας. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ένα [1] έτος, από την υπογραφή της σύμβασης και της άδειας απολήψεως, , με δικαίωμα παράτασης έως ένα (1) έτος ύστερα από αίτημα του αναδόχου που θα εξεταστεί αρμοδίως. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. ...

Αναρτήθηκε στις 20 Ιούνιος 2023 Περισσότερα »
Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ».

Αναρτήθηκε στις 16 Ιούνιος 2023 Περισσότερα »
Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 264.058,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στις 17 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023-2024

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023-2024», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 144.486,33€ χωρίς ΦΠΑ

Αναρτήθηκε στις 21 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »
Eκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου, που αποτελείται: από ισόγειο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμβαδού 393,87τ.μ., από υπόγειο-βοηθητικούς χώρους εμβαδού 155,15τ.μ. και από υπερκείμενο του ισογείου ξενώνα δέκα (10) δωματίων, εμβαδού 359,58τ.μ. που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Κοινότητας Ζίτσας, Δ.Ε. Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: εξακόσια πενήντα ευρώ(650,00€) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα εννέα [ 9] ετών, με δ...

Αναρτήθηκε στις 13 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »
Αντικατάσταση των Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης των Οικισμών Χίνκας, Λάλιζας και Ζόργιανης της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση των Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης των Οικισμών Χίνκας, Λάλιζας και Ζόργιανης της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας». Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (υδραυλικά υπό πίεση) & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 923.286,72€ χωρίς αναθεώρηση. (Το έργο δεν έχει Φ.Π.Α.) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμ...

Αναρτήθηκε στις 11 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

27,49° Υγρασία: 49% Άνεμος: 1,25 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα