Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 264.058,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στις 17 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023-2024

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023-2024», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 144.486,33€ χωρίς ΦΠΑ

Αναρτήθηκε στις 21 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »
Eκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου, που αποτελείται: από ισόγειο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμβαδού 393,87τ.μ., από υπόγειο-βοηθητικούς χώρους εμβαδού 155,15τ.μ. και από υπερκείμενο του ισογείου ξενώνα δέκα (10) δωματίων, εμβαδού 359,58τ.μ. που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Κοινότητας Ζίτσας, Δ.Ε. Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: εξακόσια πενήντα ευρώ(650,00€) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα εννέα [ 9] ετών, με δ...

Αναρτήθηκε στις 13 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »
Αντικατάσταση των Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης των Οικισμών Χίνκας, Λάλιζας και Ζόργιανης της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση των Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης των Οικισμών Χίνκας, Λάλιζας και Ζόργιανης της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας». Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (υδραυλικά υπό πίεση) & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 923.286,72€ χωρίς αναθεώρηση. (Το έργο δεν έχει Φ.Π.Α.) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμ...

Αναρτήθηκε στις 11 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, Προμήθεια των αναγκαίων μικροανταλλακτικών και Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα και Μηχανήματα έργων του Δήμου Ζίτσας έτους 2023

Ο Δήμος Ζϊτσας προκηρύσσει Επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, Προμήθεια των αναγκαίων μικροανταλλακτικών και Προμήθεια Ελαστικών  για τα οχήματα και Μηχανήματα έργων του Δήμου Ζίτσας έτους 2023». Η συνολική αξία των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ζίτσας ανέρχεται στο ποσό των 138.77...

Αναρτήθηκε στις 05 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »
Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου–Κερκίδων Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Ελεούσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου:«Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου–Κερκίδων Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Ελεούσας» Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 18/04/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: 24/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.,η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αναρτήθηκε στις 29 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερήπλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης: 1. Καλλιεργήσιμη έκταση, αγροτεμάχιο εκτάσεως 12.312τ.μ. με αρ.τεμ.28 Αναδασμού έτους 1969-1970 Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Ζίτσας για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [246,24] διακόσια σαράντα έξι ευρώ και εικοσιτέσσερα λεπτά ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1 - Ελεούσα...

Αναρτήθηκε στις 28 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Παραγωγή-Εκτύπωση-Εμφακέλωση- Αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας ενδιαφέρεται να αναθέσει την:  Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση- Αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης ,με ενδεικτικό προϋπολογισμό 32.215,20€ -συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και σε βάρος των Κ.Α. Εξόδων: 25.6279.005 και 00.6221

Αναρτήθηκε στις 10 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Ένταξη του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας»

Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», για τον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων», με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης», σύμφωνα με την οποία περιλαμβάνονταν: Η επέκταση υπαρχόντων συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού οικιακών υδρομέτρων (υδρόμετρα, ηλεκτροβάνες, μεταδότες, ασύρματη μετάδοση μετρήσεων, τιμολόγηση) σε υφιστάμενα δίκτυα ύ...

Αναρτήθηκε στις 10 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης πρώην σχολικός κλήρος (μη αρδευόμενη) στη θέση «Φτέρη - Ζυγός» Κοινότητας Μεγ. Γαρδικίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης: ATAK: 01019385427 Καλλιεργήσιμη έκταση, πρώην σχολικός κλήρος (αρ. 195 Διανομής 1930 του Μεγάλου Γαρδικίου), μη αρδευόμενη, στη θέση «Φτέρη - Ζυγός» Κοινότητας Μεγ. Γαρδικίου, εμβαδού 27.295 τ.μ με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [485,00] τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσ...

Αναρτήθηκε στις 09 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

10,98° Υγρασία: 81% Άνεμος: 1,51 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα