Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΣΟΤΡΟΧΟΥ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ζίτσας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1)»ανισότροχου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή(CPV: 43260000-3) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 120.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από πόρους χρηματοδότησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 50300/28-07-2022 Απόφαση (ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία χρηματοδοτείται η «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού», από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος».

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.935,48€).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 12-09-2023, ημέρα Τρίτη ώρα 16:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τααναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕθνικούΣυστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016. Η διενέργεια-αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στις 18-09-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

 Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.zitsa.gov.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δ. Ζίτσας (αρμόδιος υπάλληλος: Δερβένη Παρασκευή, τηλ.2653360024).

Αναρτήθηκε στις 29 Αύγουστος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα