Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 20-09-21

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732/13-09-2021 (ΦΕΚ 4214/2021 Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της ου 2021  και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου»,  της εγκυκλίου...

Αναρτήθηκε στις 16 Σεπτέμβριος 2021 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 16-09-21 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732/13-09-2021 (ΦΕΚ 4214/2021 Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00»,  της εγκυκλίο...

Αναρτήθηκε στις 15 Σεπτέμβριος 2021 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 13-09-21 (ορθή επανάληψη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/03-09-2021 (ΦΕΚ 4054/04-09-2021 Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 06 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00»,  της εγ...

Αναρτήθηκε στις 09 Σεπτέμβριος 2021 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 14-09-21

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και την ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 52666/27-08-2021 (ΦΕΚ 3958/27-08-2021 Τεύχος Β΄) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:...

Αναρτήθηκε στις 09 Σεπτέμβριος 2021 Περισσότερα »
Πρόσκληση για έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 3η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ.

Πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 03ηΣεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί: 1.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου ,περί παραχώρησης εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση,κατόπιν και του υπ.αριθ. 18822/23-12-2020 εγγράφου του κ.Μιζάρα Μιχαήλ του Παναγιώτη 2.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης, κατόπιν αίτησης του κ.Πατούνα Θεόδωρου τ...

Αναρτήθηκε στις 31 Αύγουστος 2021 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 27-08-21 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3889/21.08.2021 Τεύχος B’),  σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την 27-08-2021 ημέρα Παρασκ...

Αναρτήθηκε στις 27 Αύγουστος 2021 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27-08-21

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της  σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20-08-2021 (ΦΕΚ 3889/21-08-2021 Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021  και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00»,  της εγκυκ...

Αναρτήθηκε στις 23 Αύγουστος 2021 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την 23η Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την 23η Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:  1.Αποδοχή ποσού για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα σχολεία ΣΔΕ.  2.Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ. έτους 2021.  3.Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης...

Αναρτήθηκε στις 20 Αύγουστος 2021 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την 23-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την 23-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολ   1.-Συμμετοχή του Δήμου Ζίτσας στην εκδήλωση έκθεσης τοπικών προϊόντων: «Γνωρίζοντας τα τοπικά μας προϊόντα» που διοργανώνει το Επιμελητήριο Ιωαννίνων στις 26, 27 και 28 Αυγούστου 2021 στα Ιωάννινα.   2.-Αναμόρφωση προυπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.  

Αναρτήθηκε στις 19 Αύγουστος 2021 Περισσότερα »
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την 23η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Πρόσκληση  σε τακτική συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την 23η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί :     1.-Εξέταση αιτήσεως κ. Ιωάννη Παπαυγέρη για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Ζίτσας.   2.-Διατύπωση γνώμης για την χορήγηση άδειας πρόσβασης στο υπ’ αριθμ. 113 τεμάχιο, διανομής αγροτεμαχίων Μεγάλου Μπισδουνίου, ...

Αναρτήθηκε στις 19 Αύγουστος 2021 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

13,37° Υγρασία: 94% Άνεμος: 1,03 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα