Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Οικονομικής Επιτροπής

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται και στη σελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη σελίδα του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ.

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2021 Αρ. Απόφασης
037/2022

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2021

Αναρτήθηκε στις 15 Μάρτιος 2022 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 03-12-21 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/20-11-2021 Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα απο Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021  και ώρα 6:00 έως την Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00»,  της εγκυκλίου...

Αναρτήθηκε στις 03 Δεκέμβριος 2021 Περισσότερα »
Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής διά περιφοράς την 15-04-2020 ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής σας προσκαλεί σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς την 15-04-2020 ημέρα Μ.Τε...

Αναρτήθηκε στις 10 Απρίλιος 2020 Περισσότερα »
Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ζίτσας στις 27 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.

Αναρτήθηκε στις 22 Δεκέμβριος 2017 Περισσότερα »
Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Δ.Ε. Μολοσσών (Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου και Τ.Κ. Ραδοβιζίου)- Διάθεση πίστωσης ποσού 2.200,22€ Αρ. Απόφασης
310/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ με ένα στύλο και ένα απλό φωτιστικό σώμα στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου ΔΕ Μολοσσών και την δαπάνη με έναστύλο και δύο απλά φωτιστικά σώματα για την Τ.Κ. Ραδοβιζίου ,συνοικισμός ΔιχουνίουΔΕ Μολοσσών.Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.200,22€ σε βάρος του Κ.Α. 30-7325.020 προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 [ΑΡ. ΠΡΟΤ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-870-], για την δαπάνη επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου και Τ.Κ. Ραδοβιζίου [Δ.Ε. Πασσαρώνος].

Αναρτήθηκε στις 28 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση δαπάνης μετατόπισης επίτονα στην Δ.Κ. Ελεούσας ΔΕ Πασσαρώνος - Διάθεση πίστωσης ποσού 2.941,03 € Αρ. Απόφασης
308/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη μετατόπισης δύο επιτόνων στην Δ.Κ. Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας και συγκεκριμένα, στην κεντρική πλατεία Δημαρχείου και περιβάλλοντος χώρου του Δήμου Ζίτσας προκύπτουν δύο επίτονες οι οποίοι εμποδίζουν την κατασκευή του πεζοδρομίου που θα κατασκευαστεί στην υπο διαμόρφωση πλατεία.Επειδή η ανωτέρω μετατόπιση αφορά περιοχή της πράξης εφαρμογής Δ.Κ. Ελεούσας 2006 η δαπάνη θα καλυφθεί από τα ταμειακά υπόλοιπα της Πράξης εφαρμογής.Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.941,03 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7325....

Αναρτήθηκε στις 23 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
307/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 και συγκεκριμένα:

Αναρτήθηκε στις 23 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
305/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 και συγκεκριμένα:  

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Μ.Αλεξάνδρου & Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας του Δ.Ζίτσας- Διάθεση πίστωσης ποσού 875,83 € Αρ. Απόφασης
304/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη μετατόπισης του δικτύου στην συμβολή των οδών Μ.Αλεξάνδρου & Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας και συγκεκριμένα ενός στύλου στηνσυμβολή των οδών Μ.Αλεξάνδρου και Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας,επειδή μετά την εφαρμογή του νέου ρυμοτομικού σχεδίου Ελεούσας(διάνοιξη δρόμου στην επέκταση οικισμού) προκύπτει στύλος στην μέση του δρόμου.Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 875,83 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7325.019 προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 για τη δαπάνη μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη συμβολή των οδών Μ.Αλεξ...

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Εγκριση πρακτικών και κατακύρωση πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τσιμέντου για εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης στις Τ.Κ. Λιθίνου-Σακελλαρικού Δ.Ζίτσας Αρ. Απόφασης
303/2015

Η Οικονομική Επιτροπή κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. [ώρα λήξης παραλαβής προσφορών] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπήςδιαγωνισμού, για την «Προμήθεια τσιμέντου για εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης στις Τ.Κ. Λιθίνου-Σακελλαρικού Δ.Ζίτσας», στην Εταιρεία INTERBETON- ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε-ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ-Χαλκίδος 22Α-Αθήνα-ΑΦΜ 094057796 ΦΑΕ Αθηνών, η οποία πρόσφερε για την προμήθεια των υλικών που αναφέρονται στην αριθ.13/29015 μελέτη, συ...

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

11,98° Υγρασία: 93% Άνεμος: 0,51 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα