Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

ΚΟ.Σ.Ε. Δήμου Ζιτσας

Τα Κομβικά Σημεία Επαφής  (ΚΟ.Σ.Ε.) είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ν. 3882/2010 για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, των Δημόσιων Αρχών που εκπροσωπούν.

Σε κάθε Δήμο υποχρεωτικά συστήνεται ένα μόνο ΚΟ.Σ.Ε. Η συγκρότηση της επιτροπής ΚΟ.Σ.Ε. γίνεται με απόφαση του εκπροσώπου του Δήμου, δηλαδή του Δημάρχου.

Επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε. Δήμου Ζίτσας (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 143/2011 Απόφαση Δήμαρχου Ζίτσας)

Η επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε. Δήμου Ζίτσας αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 • Χαρίκλεια Γούνη, ΠΕ3 Μηχ/κός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης – Msc Project Management, με Δ’ βαθμό, Πρόεδρος ΚΟ.Σ.Ε.,  με αναπληρώτρια την Μαίρη Παπαθοδώρου, ΠΕ3 Πολιτικό Μηχ/κό με Δ’ βαθμό.
 • Σοφία Κυριακίδου – Νεραντζά, ΠΕ3 Τοπογράφος Μηχ/κός με Γ’ βαθμό, μέλος ΚΟ.Σ.Ε., με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Καλογιάννη, ΤΕ3 Έργων Υποδομής με Γ’ βαθμό.
 • Νικόλαος Κυριακόπουλος ΤΕ19 Πληροφορικής με Δ’ βαθμό, μέλος ΚΟ.Σ.Ε., με αναπληρωτή τον Νικόλαο Γούση ΠΕ9 Γεωπόνος με Δ’ βαθμό.
 • Γραμματέας του ΚΟ.Σ.Ε. Δήμου Ζίτσας ορίζεται η Αλεξάνδρα Τσόδουλου ΠΕ1 Διοικητικών με Δ’ βαθμό, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Μάνγκου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού με Δ’ βαθμό.

Αρμοδιότητες ΚΟ.Σ.Ε.

Οι αρμοδιότητες των ΚΟ.Σ.Ε. ορίζονται στο αρ. 19 του Ν. 3882/2010. Τα ΚΟ.Σ.Ε. έχουν συντονιστικό ρόλο και είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος νόμου για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν.

Ειδικότερα το έργο των ΚΟ.Σ.Ε. περιλαμβάνει:

1. Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων :

 • των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί
 • των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί
 • των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις)
 • του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο
 • του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους,

2. Την υποχρέωση ενημέρωσης του ΟΚΧΕ για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής που εκπροσωπείται από το ΚΟ.Σ.Ε. να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.

3. Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών μέτρων ώστε:

 • τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες των δημοσίων αρχών να εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ
 • τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου.
 • οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».

4. Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο ΟΚΧΕ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18.

Τα ΚΟ.Σ.Ε. μπορούν να προτείνουν, στις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προσαρμογή του νομοθετικού τους πλαισίου με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Επίσης, μπορούν να επιβοηθούνται από ομάδες εργασίας που συγκροτούνται με αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου της δημόσιας αρχής.

Ο ΟΚΧΕ θα παρέχει στα ΚΟΣΕ αρωγή με την μορφή οδηγιών, την παροχή υλικού και εργαλείων καθώς και την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων αλλά και ευκαιριών για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

Σχετική Νομοθεσία

1. Ν. 3882/2010

Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄). Περισσότερα »

2. ΥΠΕΣ/7325/2011

Εγκύκλιος: 19 ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της με αριθμ. 53136/03.12.2010 ΚΥΑ για τον καθορισμό των χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας – Ενημέρωση για το πλαίσιο και το περιεχόμενο της λειτουργίας των ΚΟΣΕ. Περισσότερα »

3. ΚΥΑ/53136/2010

Καθορισμός χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010) περί Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Περισσότερα »

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα