Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, προμήθεια αναγκαίων μικροανταλλακτικών, προμήθεια ελαστικών για οχήματα και μηχανήματα έργων του Δήμου Ζίτσας έτους 2023

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, Προμήθεια των αναγκαίων μικροανταλλακτικών και Προμήθεια Ελαστικών  για τα οχήματα και Μηχανήματα έργων του Δήμου Ζίτσας έτους 2023».

Αναρτήθηκε στις 06 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας

Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», για τον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων», με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου», σύμφωνα με την οποία περιλαμβάνονται νέες δράσεις για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων όπως περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Ηπείρου (ειδικότερα στα έργα Α΄ Χρηματ...

Αναρτήθηκε στις 09 Φεβρουάριος 2023 Περισσότερα »
Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Ζίτσας

Το έργο με τίτλο: «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Ζίτσας» ποσού 1.466.932,23€, είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», μετά την Πρόσκληση ΑΤ 12 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και αφορά στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης του Δήμου Ζίτσας και περιλαμβάνει ένα (1) κύριο υποέργο και δύο (2) συμπληρωματικά / συνοδά υποέργα, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει ως εξής: Υποέ...

Αναρτήθηκε στις 07 Φεβρουάριος 2023 Περισσότερα »
Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας

Το έργο με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας» ποσού 840.000,00€, είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» και μεταφερόμενο στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  και αφορά στην ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική οδοποιία του Δήμου Ζίτσας και περιλαμβάνει ένα (1) κύριο υποέργο και ένα (1) συμπληρωματικό / συνοδό υποέργο, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει ως εξής: Υποέργο 1: Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας Το προτεινόμενο υποέργο αφορά την εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, οριζοντιογραφ...

Αναρτήθηκε στις 07 Φεβρουάριος 2023 Περισσότερα »
Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ζίτσας

Το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ζίτσας» ποσού 5.898.343,22€, είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης», μετά την Πρόσκληση ΑΤ 01 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας και περιλαμβάνει τρία (3) κύρια υποέργα και ένα (1) συμπληρωματικό / συνοδό υποέργο, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει ως εξής: Υποέργο 1: Αντικα...

Αναρτήθηκε στις 07 Φεβρουάριος 2023 Περισσότερα »
Αγροτική Οδοποιία Δήμου Ζίτσας

Το έργο με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Ζίτσας» ποσού 1.340.000,00€, είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της Υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία», μετά την Πρόσκληση ΑΤ 05 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και αφορά στην ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική οδοποιία του Δήμου Ζίτσας και περιλαμβάνει ένα (1) κύριο υποέργο και ένα (1) συμπληρωματικό / συνοδό υποέργο, των οποίων το φ...

Αναρτήθηκε στις 07 Φεβρουάριος 2023 Περισσότερα »
Συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ), μεταλλικών μερών και μερών οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ)

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει τη διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α'77 - 30/03/1981) με σκοπό την επιλογή εταιρείας για τη «Συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ), μεταλλικών μερών και μερών οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, θα διεξαχθεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1...

Αναρτήθηκε στις 07 Φεβρουάριος 2023 Περισσότερα »
Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα της σύμβασης (τμήμα 1 και τμήμα 2) βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ζίτσας». Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/03/2023 και ώρα 16:00μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστή...

Αναρτήθηκε στις 03 Φεβρουάριος 2023 Περισσότερα »
Eκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου, που αποτελείται: από ισόγειο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμβαδού 393,87τ.μ., από υπόγειο-βοηθητικούς χώρους εμβαδού 155,15τ.μ. και από υπερκείμενο του ισογείου ξενώνα δέκα (10) δωματίων, εμβαδού 359,58τ.μ. που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Κοινότητας Ζίτσας, Δ.Ε. Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: εφτακόσια πενήντα ευρώ(750,00€) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα έξι [6] ετών, με δικ...

Αναρτήθηκε στις 02 Φεβρουάριος 2023 Περισσότερα »
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «ισόγειου καταστήματος» στην Κοινότητα Πρωτόπαππας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισόγειου καταστήματος» εμβαδού 200,05 το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο δημοτικού ακινήτου στην κεντρική πλατεία Κοινότητας Πρωτόπαππας [Δ.Ε. Ζίτσας] Δήμου Ζίτσας. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις 2 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών. Εάν η δημοπρασία παρέ...

Αναρτήθηκε στις 16 Ιανουάριος 2023 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

10,98° Υγρασία: 81% Άνεμος: 1,51 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα