Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ιδίως των άρθρων 116 και 117), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86 παρ 1 του 4412/2016), με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και συγκεκριμένα με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά (άρθρο 86 παρ.13 εδάφιο (β) του ν.4412/16) πως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για την ανάγκη εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εκπό...

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2021 Περισσότερα »
Εργασίες ανακαίνισης-διαρρύθμισης για την ίδρυση βρεφικού τμήματος στον παιδικό σταθμό Ελεούσας

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζίτσας (ΝΠΔΔ Δήμου Ζίτσας), προκηρύσσει τη με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (αρθρ 117 του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του N.4412/2016), επί των τιμών της αριθμ. 22/2020 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ», με προϋπολογισμό 24.500,00 (με Φ.Π.Α.). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τ...

Αναρτήθηκε στις 26 Ιούλιος 2021 Περισσότερα »
Eκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καφενείου) στην Κοινότητα Γκριμπόβου

Ο Δήμος Ζίτσσας προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καφενείου) που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Το ακίνητο βρίσκεται στην Κοινότητα Γκριμπόβου της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2021 Περισσότερα »
Mίσθωση ιδιωτικού ακινήτου ως Προθάλαμος του Αγροτικού Ιατρείου Ελεούσας

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει ότι : Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία, η μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου (αίθουσας ή καταστήματος) στην Κοινότητα Ελεούσας Δήμου Ζίτσας, το οποίο θα προσφέρεται να χρησιμοποιηθεί ως Προθάλαμος του Αγροτικού Ιατρείου Ελεούσας και θα βρίσκεται πλησίον ή συνεχόμενα του υπάρχοντος αγροτικού ιατρείου στην πλατεία «Μακρυγιάννη» Κοινότητας Ελεούσας, ώστε να εξυπηρετούνται τα ηλικιωμένα κυρίως άτομα που επισκέπτονται το αγροτικό ιατρείο και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρο...

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2021 Περισσότερα »
Δημοπρασία εκμίσθωσης τριών (3) δημοτικών ακινήτων

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τριών (3)  δημοτικών ακινήτων, τα οποία βρίσκονται εντός δημοτικού κτιρίου, στην οδό Ζωσιμαδών στα Ιωάννινα, Πλατεία Γ. Σταύρου 5 : 1) Ισόγειο που περιλαμβάνει: α) το Ι1 κατάστημα επιφάνειας 231,67τ.μ., με πατάρι επιφάνειας 104,85τ.μ. και  β) - Υπόγειο που αποτελείται από τον Υ1 χώρο επιφάνειας 319,35τ.μ. 2)  1ος όροφος-διαμέρισμα Α1, με επιφάνεια 322,23τ.μ. 3)  2ος όροφος-διαμέρισμα  Β1, με επιφάνεια 176,65τ.μ. για χρονικό διάστημα τριών ...

Αναρτήθηκε στις 29 Ιούνιος 2021 Περισσότερα »
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια καλαθοφόρου»

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια καλαθοφόρου» (CPV:42415100-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 217.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (μέρος της δαπάνης θα καλυφθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, ΣΑΕ-0552017ΣΕ05500010). Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή ...

Αναρτήθηκε στις 29 Ιούνιος 2021 Περισσότερα »
Ένταξη του έργου με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας – Β’ Φάσης»

Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», στην Πρόσκληση με τίτλο: «Επενδύσεις στη Διαχείριση Λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου» για τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», με Θεματικό Στόχο 6: «Διαφύλαξη και Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων» για την κατασκευή της Β’ Φάσης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό της Ελεούσας, Προϋπολογισμού 2.051.302,04€. Το έργο με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισ...

Αναρτήθηκε στις 25 Ιούνιος 2021 Περισσότερα »
Eκμίσθωση δημοτικής έκτασης εξακοσίων (600τ.μ.) στη θέση «ΨΗΛΩΜΑ» Κοινότητας Ροδοτοπίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εξακοσίων (600τ.μ.),  στη θέση «ΨΗΛΩΜΑ» Κοινότητας  Ροδοτοπίου, η οποία προσφέρεται για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών δικτύων κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( 2.500,00 €)  ετησίως και για χρονικό διάστημα εννέα [9] ετών.  Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  ...

Αναρτήθηκε στις 16 Ιούνιος 2021 Περισσότερα »
Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισόγειου καταστήματος» στην Κοινότητα Περάτης

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισόγειου καταστήματος» εμβαδού 103τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Κοινότητα Περάτης [Δ.Ε. Πασσαρώνος] Δήμου Ζίτσας, για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείου), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: σαράντα ευρώ (40,00€) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών [3] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λ. Πασσαρώνος 1 -Ελεούσα] στις  2...

Αναρτήθηκε στις 15 Ιούνιος 2021 Περισσότερα »
Εκμίσθωση αρδευόμενης καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου στη θέση «Κεφαλάρης» Κοινότητας Πετσαλίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι αρδευόμενης καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου: 1. ATAK: 01072795804 - Αγροτεμάχιο –Καλλιεργήσιμη έκταση στη θέση «Κεφαλάρης» Κοινότητας Πετσαλίου, Ε: 15.450 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά [293,55 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1 - Ελεούσα), στις  10 του μηνός Ιουνίου του έτ...

Αναρτήθηκε στις 31 Μάιος 2021 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

25,98° Υγρασία: 57% Άνεμος: 2,57 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα