Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρασία εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης (μη αρδευόμενης) στη θέση «ΛΙΑΝΗ» Κοινότητας Ροδοτοπίου

Ο Δήμος Ζϊτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης (μη αρδευόμενης), (αρ. κληροτεμαχίου 1111) και ATAK: 01072795660, η οποία βρίσκεται στη θέση «ΛΙΑΝΗ» Κοινότητας Ροδοτοπίου, εμβαδού 12.125 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς : διακόσια σαράντα δύο ευρώ και πεντήντα λεπτά  [ 242,50 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  02 του μηνός Απριλίου του έτους 2021 η...

Αναρτήθηκε στις 23 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Δημοπρασία εκμίσθωσης αρδευόμενου αγροκτήματος στη θέση «ΚΑΣΣΗΣ» της Κοινότητας Ροδοτοπίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου –αρδευόμενου αγροκτήματος,  (κληροδοτήματος υπ’ αρ.91), εμβαδού 26.205 τ.μ. και ΑΤΑΚ: 01072795610, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΣΗΣ»  της Κοινότητας Ροδοτοπίου  Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς πεντακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και δέκα [ 524,10 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.   Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα] στις  02 του μηνός Απ...

Αναρτήθηκε στις 23 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΟΥΛΕΣ» ΚOINOTHTAΣ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης, (πρώην σχολικός κλήρος), εμβαδού 9.850τ.μ, με ΑΤΑΚ : 01072795644, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΜΠΟΥΛΕΣ»  της Κοινότητας Πετσαλίου  Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς :εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά [ 187,15 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών, διότι είναι αρδευόμενη έκταση και προσφέρεται για καλλιέργεια.   Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λεωφ. Π...

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΕΝΤΕΣ» ΚOINOTHTAΣ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης (πρώην σχολικού κλήρου), εμβαδού 6.750τ.μ, με ΑΤΑΚ : 01072795687, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΡΕΝΤΕΣ»  της Κοινότητας Πετσαλίου  Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς : εκατό είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά [ 128,25 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών, διότι είναι αρδευόμενη και προσφέρεται για καλλιέργεια.   Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λεωφ. Πασσαρών...

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «ΠΕΣΙΜΟ» της Κοινότητας Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι, εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κάτωθι μη αρδευόμενου αγροτεμαχίου - καλλιεργήσιμης έκτασης :  ATAK: 01072795775- αγροτεμάχιο – καλλιεργήσιμη έκταση στη θέση «ΠΕΣΙΜΟ» της Κοινότητας Ζίτσας, Δ.Ε. Ζίτσας, (αρ. τεμ. 218 Αναδασμού έτους 1984 Ζίτσας), Έκταση: 29.663 τ.μ.,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς : τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά [ 474,60 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτ...

Αναρτήθηκε στις 16 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Ανάπτυξης του έργου “AGRIFARM”

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 3164/04-03-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ  και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Ανάπτυξης του έργου “AGRIFARM”» στο πλαίσιο «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives» το οποίο εντάσσεται στο Interreg V- A Greece-Italy Programme 2014 – 2020, με...

Αναρτήθηκε στις 05 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Εκμίσθωση υπ’ αρ.364 & 367 αγροτεμαχίων στη θέση «ΓΡΙΜΟΣ» της Κοινότητας Ελεούσας

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των υπ’ αρ.364 και 367 αγροτεμαχίων-καλλιεργήσιμων εκτάσεων, εμβαδού 8.366 τ.μ., και εμβαδού 5.444τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται  στη θέση «ΓΡΙΜΟΣ» της Κοινότητας Ελεούσας  Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά [ 276,20 €] ετησίως ή 20,00€/στρέμμα και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών. Η  δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας, (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις 15 Μαρτίου του έτους 2021,...

Αναρτήθηκε στις 02 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «ZΑΛΑΝΔΡΑ» Κοινότητας Ελεούσας

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου,  σύμφωνα με το άρθρο 195 του ν. 3463/2006 : ATAK: 01072795708,  αγροτεμάχιο–καλλιεργήσιμη έκταση στη θέση «ZΑΛΑΝΔΡΑ» Κοινότητας Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνος, (αρ. αγροτεμαχίου 263 αναδασμού 1975 Κοινότητας Ελεούσας), που βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Αγίου Ιωάννη και Περάματος, συνολικής εκτάσεως 16.318τ.μ.,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: τριακόσια είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά [ 326,36 €] ετησίως (ή είκοσι  ευρώ ανά...

Αναρτήθηκε στις 02 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «ΡΕΝΤΑ-ΣΑΚΚΟΥΛΑ» Κοινότητας Ελεούσας

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι καλλιεργήσιμης εκτάσεως-αγροτεμαχίου σύμφωνα με το άρθρο 195 του ν. 3463/2006 : ATAK: 01072795724 - αγροτεμάχιο– καλλιεργήσιμη έκταση (πρώην σχολικός κλήρος) στη θέση «ΡΕΝΤΑ-ΣΑΚΚΟΥΛΑ» Κοινότητας Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνος, (αρ. αγροτεμαχίου 559), που βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Άνω Λαψίστας και Ελεούσας, συνολικής εκτάσεως 33.363τ.μ.,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς:  εξακόσια εξήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτά [ 667,26 €] ετησίως, ή είκοσι  ευρώ (20,00€ ) ...

Αναρτήθηκε στις 02 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Ανάθεση του έργου: «Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Οικισμό Ζίτσας»

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Οικισμό Ζίτσας». Το έργο με τίτλο: «Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Οικισμό Ζίτσας» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ (προϋπολογισμός 34.230,49€ χωρίς αναθεώρηση) και β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (προϋπολογισμός 138.640,14€ χωρίς αναθεώρηση). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτ...

Αναρτήθηκε στις 12 Φεβρουάριος 2021 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

29,98° Υγρασία: 37% Άνεμος: 2,57 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα