Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση Αθλητικού Κέντρου Τ.Κ. Ζίτσας»

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Αναβάθμιση Αθλητικού Κέντρου Τ.Κ. Ζίτσας».

Αναρτήθηκε στις 02 Σεπτέμβριος 2021 Περισσότερα »
Μίσθωση ακινήτου για τη στέγασης του ΚΑΠΗ Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας

Το ΝΠΔΔ του Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία (άρθρο 194 του Ν. 3463/2006 και Π.Δ. 270/1981), η μίσθωση ενός έτοιμου προς χρήση οικήματος στην Κοινότητα Ροδοτοπίου, της Δ.Ε. Πασσαρώνος, του Δήμου  Ζίτσας που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης του ΚΑΠΗ Ροδοτοπίου του Δήμου Ζίτσας, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 16/09/2021, από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης εικο...

Αναρτήθηκε στις 27 Αύγουστος 2021 Περισσότερα »
Eκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.500τ.μ. στην Κοινότητα Μ. Γαρδικίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.500τ.μ. τμήμα του αρ. 32 αγροτεμαχίου Κοινότητας Μεγάλου Γαρδικίου Δ.Ε. Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας, το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός οικισμού και εντός του δικτύου Natura 2000, όπου δεν υφίστατια θεσμοθετημένο πλαίσιο καθορισμού χρήσεων γης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  06 Σεπτεμβρίου του 2021, ημέρα          Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., ενώπιο...

Αναρτήθηκε στις 25 Αύγουστος 2021 Περισσότερα »
Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισόγειου καταστήματος» στην Κοινότητα Γκριμπόβου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισόγειου καταστήματος» εμβαδού 61,16τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Κοινότητα Γκριμπόβου [Δ.Ε. Μολοσσών] Δήμου Ζίτσας, για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείου), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς σαράντα ευρώ μηνιαίως ( 40,00 €) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών [3] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το νόμο. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λ. Πασσαρώνος 1 -Ελε...

Αναρτήθηκε στις 24 Αύγουστος 2021 Περισσότερα »
Ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις & κατασκευή κλίμακας στις Δ/Τ.Κ. Ελεούσας, Άνω Λαψίστας και Μεταμόρφωσης

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις & κατασκευή κλίμακας στις Δ/Τ.Κ. Ελεούσας, Άνω Λαψίστας και Μεταμόρφωσης». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 27/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: 01/10/2021 και ώρα 10:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αναρτήθηκε στις 23 Αύγουστος 2021 Περισσότερα »
Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ιδίως των άρθρων 116 και 117), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86 παρ 1 του 4412/2016), με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και συγκεκριμένα με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά (άρθρο 86 παρ.13 εδάφιο (β) του ν.4412/16) πως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για την ανάγκη εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εκπό...

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2021 Περισσότερα »
Εργασίες ανακαίνισης-διαρρύθμισης για την ίδρυση βρεφικού τμήματος στον παιδικό σταθμό Ελεούσας

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζίτσας (ΝΠΔΔ Δήμου Ζίτσας), προκηρύσσει τη με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (αρθρ 117 του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του N.4412/2016), επί των τιμών της αριθμ. 22/2020 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ», με προϋπολογισμό 24.500,00 (με Φ.Π.Α.). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τ...

Αναρτήθηκε στις 26 Ιούλιος 2021 Περισσότερα »
Eκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καφενείου) στην Κοινότητα Γκριμπόβου

Ο Δήμος Ζίτσσας προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καφενείου) που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Το ακίνητο βρίσκεται στην Κοινότητα Γκριμπόβου της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2021 Περισσότερα »
Mίσθωση ιδιωτικού ακινήτου ως Προθάλαμος του Αγροτικού Ιατρείου Ελεούσας

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει ότι : Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία, η μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου (αίθουσας ή καταστήματος) στην Κοινότητα Ελεούσας Δήμου Ζίτσας, το οποίο θα προσφέρεται να χρησιμοποιηθεί ως Προθάλαμος του Αγροτικού Ιατρείου Ελεούσας και θα βρίσκεται πλησίον ή συνεχόμενα του υπάρχοντος αγροτικού ιατρείου στην πλατεία «Μακρυγιάννη» Κοινότητας Ελεούσας, ώστε να εξυπηρετούνται τα ηλικιωμένα κυρίως άτομα που επισκέπτονται το αγροτικό ιατρείο και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρο...

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούλιος 2021 Περισσότερα »
Δημοπρασία εκμίσθωσης τριών (3) δημοτικών ακινήτων

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τριών (3)  δημοτικών ακινήτων, τα οποία βρίσκονται εντός δημοτικού κτιρίου, στην οδό Ζωσιμαδών στα Ιωάννινα, Πλατεία Γ. Σταύρου 5 : 1) Ισόγειο που περιλαμβάνει: α) το Ι1 κατάστημα επιφάνειας 231,67τ.μ., με πατάρι επιφάνειας 104,85τ.μ. και  β) - Υπόγειο που αποτελείται από τον Υ1 χώρο επιφάνειας 319,35τ.μ. 2)  1ος όροφος-διαμέρισμα Α1, με επιφάνεια 322,23τ.μ. 3)  2ος όροφος-διαμέρισμα  Β1, με επιφάνεια 176,65τ.μ. για χρονικό διάστημα τριών ...

Αναρτήθηκε στις 29 Ιούνιος 2021 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

10,98° Υγρασία: 71% Άνεμος: 3,09 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα